مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (6), سال (2016-9) , صفحات (259-270)

عنوان : ( حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستو پلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی )

نویسندگان: حسن بیک محمدلو , حمید اختراعی طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل های مهندسی تیر بر حدس یک الگوی مناسب برای میدان جابجایی استوار است. تاکنون این نوع تحلیل ها به طور فراگیر در محدوده ی رفتار الاستیک ارائه و آزموده شده است. در این مقاله به تحلیل مهندسی تیر در محدوده¬ی الاستوپلاستیک پرداخته می¬شود. بدین منظور در پی معرفی یک میدان تغییر شکل مناسب که به¬طور معمول تحت عنوان میدان جابجایی کلاسیک اولر برنولی شناخته می¬شود، معادلات حاکم بر تیر الاستوپلاستیک با استفاده از اصول حساب تغییرات استخراج شده است. رفتار ماده بر پایه مدل رامبرگ آزگود و تسلیم ماده بر اساس معیار فن¬مایزز درنظرگرفته شده است. پاسخ¬یابی معادلات انتگرالی غیرخطی و پیچیده¬ی حاصل در مقالات مختلف اغلب به روشهای عددی انجام شده است. در این مقاله حل دقیق یک تیر نازک تحت بار گسترده¬ی یکنواخت با استفاده از دو روش تحلیلی هوموتوپی و ادومیان برای شرایط مرزی دو سر گیردار معرفی می¬گردد. برای راستی¬آزمایی تحلیل، تغییر شکل تیر مورد بررسی توسط نرم¬افزار تجاری آباکوس شبیه سازی شده است. نتایج مختلف پاسخ¬های تحلیلی و شبیه سازی در قالب تعدادی نمودار ارائه شده¬اند. به¬کمک نمودارها میزان انطباق جوابهای تیر شبیه سازی شده با نتایج حاصل از دو روش تحلیلی ادومیان و هوموتوپی بررسی شده است. در پایان، درمورد امکان توسعه نظریه مهندسی کلاسیک تیر در انجام تحلیل¬های جامع الاستوپلاستیک اظهار نظر شده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل تیر, الاستوپلاستیک, حل دقیق, روش هوموتوپی, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057661,
author = {بیک محمدلو, حسن and اختراعی طوسی, حمید},
title = {حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستو پلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {6},
month = {September},
issn = {1027-5940},
pages = {259--270},
numpages = {11},
keywords = {تحلیل تیر- الاستوپلاستیک- حل دقیق- روش هوموتوپی- روش ادومیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستو پلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی
%A بیک محمدلو, حسن
%A اختراعی طوسی, حمید
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2016

[Download]