تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (157-172)

عنوان : ( تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد )

نویسندگان: آزاده دوگانی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جایی که در مباحث اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان حائز اهمیت می باشد، لذا برای این منظور این مطالعه سعی بر آن دارد که به بررسی ارتباط میان مخارج مصرفی و نابرابری درآمد با تأکید بر درجه باز بودن اقتصادی بپردازد که برای رسیدن به این هدف از مدل تصحیح خطای برداری طی دوره 1387-1367 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای درجه باز بودن و ضریب جینی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر مصرف دارند در حالی که تأثیر نرخ بیکاری بر مصرف بخش خصوصی منفی و معنی‌دار بوده است. از طرفی نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت بعد از متغیر مصرف، درجه بازبودن اقتصاد بیشترین قدرت توضیح دهندگی و بیکاری کمترین قدرت توضیح دهندگی را برای نوسانات مصرفی دارد.

کلمات کلیدی

نابرابری درآمد؛ مصرف خصوصی؛ مدل تصحیح خطای برداری؛ باز بودن اقتصاد و ضریب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057667,
author = {دوگانی, آزاده and محمدی, حسین},
title = {تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-6407},
pages = {157--172},
numpages = {15},
keywords = {نابرابری درآمد؛ مصرف خصوصی؛ مدل تصحیح خطای برداری؛ باز بودن اقتصاد و ضریب جینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد
%A دوگانی, آزاده
%A محمدی, حسین
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2016

[Download]