فناوری های نوین غذایی, دوره (3), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (89-99)

عنوان : ( کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد) )

نویسندگان: حسین محمدی , آزاده دوگانی , شهرام عیدی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، توجه به تولید و مصرف محصولات غذایی ارگانیک (عاری از نهاده‌های شیمیایی) در مقابل محصولات رایج که منجر به ایجاد انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست‌محیطی می‌شوند به سرعت در حال رشد بوده است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر اگاهی و مصرف محصولات غذایی ارگانیک توسط مصرف کنندگان در شهر مشهد در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور از الگوی لاجیت چندگانه استفاده شده است. از طرفی داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش های میدانی با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 پاسخ گو از میان افراد شهر مشهد در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد که در حالت آگاهی کامل افراد از محصولات ارگانیک، متغیرهای سن، جنسیت و استفاده گذشته از این محصولات بر مصرف و عدم مصرف محصولات ارگانیک اثرگذار است، در حالی که در حالت آگاهی ناقص افراد از محصولات ارگانیک، علاوه بر متغیرهای سن و جنسیت و استفاده گذشته از این محصولات، متغیرهای متوسط درآمد خانواده و قیمت محصولات ارگانیک نیز بر مصرف این محصولات اثر گذار بوده اند.

کلمات کلیدی

مدل لاجیت چندگانه؛ محصولات ارگانیک؛ مصرف؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057668,
author = {محمدی, حسین and دوگانی, آزاده and عیدی زاده, شهرام},
title = {کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد)},
journal = {فناوری های نوین غذایی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {10},
month = {January},
issn = {2476-4787},
pages = {89--99},
numpages = {10},
keywords = {مدل لاجیت چندگانه؛ محصولات ارگانیک؛ مصرف؛ آگاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد)
%A محمدی, حسین
%A دوگانی, آزاده
%A عیدی زاده, شهرام
%J فناوری های نوین غذایی
%@ 2476-4787
%D 2016

[Download]