علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (15), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (23-35)

عنوان : ( کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند) )

نویسندگان: حسین بانژاد , حمید محب زاده , احسان علیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین مسایل پیش روی کشاورزی فاریاب ، تدوین الگوی کشت بهینه می باشد. در این راستا تخمین پارامترهای موثر بر کمیت و کیفیت آب قابل دسترس به عنوان یکی از مولفه های حایز اهمیت در اتخاذ تصمیمات مدیریتی در پیشرفت و توسعه کشاورزی پایدار امری ضروری است. در این مطالعه از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی برای تخمین سطح آب چاه های پیزومتری و همچنین عوامل موثر بر کیفیت آب (EC , SAR) مورد استفاده برای کشاورزی بهره گرفته شده است. بدین منظور از داده های ماهانه برداشت شده سطح آب چاههای پیزومتری در طی 7 سال و داده های مربوط به کیفیت آب در طول 4 سال در دشت نهاوند استفاده شده. همچنین تراز آب زیر زمینی شهرستان نهاوند در سال 1358-86 با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی ترسیم شد. کارایی مدل توسط معیار های آماری شامل ضریب تعیین (R^2) ، ریشه مربع میانگین خطا (RMSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج برآمده نشان داد که ضریب R^2 برای تخمین سطح آب چاه های پیزومتری برابر 0.98 و برای SAR و EC به ترتیب برابر با 0.991 و 0.990 بودند. نتیج فوق بیانگر توانایی مناسب شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان تکنیکی برتر برای شبیه سازی پارامترهای کمی و کیفی موثر در تعیین الگوی کشت بود. همچنین نتایج حاصل از ترسیم مکانی سطح آب زیرزمینی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی حاکی از کمبود منابع آبی زیر سطحی در این منطقه بود.

کلمات کلیدی

, الگوی کشت, تخمین, سامانه اطلاعات جغرافیایی, شبکه های عصبی مصنوعی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057673,
author = {بانژاد, حسین and حمید محب زاده and احسان علیائی},
title = {کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند)},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2013},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1563-4809},
pages = {23--35},
numpages = {12},
keywords = {الگوی کشت، تخمین، سامانه اطلاعات جغرافیایی، شبکه های عصبی مصنوعی، نهاوند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و GIS در تخمین پارامتر های موثر در تعیین الگوی کشت (مطالعه موردی : شهرستان نهاوند)
%A بانژاد, حسین
%A حمید محب زاده
%A احسان علیائی
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2013

[Download]