سلامت و محیط زیست, دوره (6), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (277-294)

عنوان : ( تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه) )

نویسندگان: حسین بانژاد , مهسا کمالی , کیمیا امیر مرادی , احسان علیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف : رودخانه ها مهم ترین منابع تامین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت به شمار می آیند و به علت اینکه از بستر های و مناطق مختلفی می گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند نوساناتکیفی زیادی دارند. از این رو بررسی و تخمین تغییرات پارامترهای کیفی آب در طول یک رودخانه بایستی مورد توجه قرار بگیرد. در این تحقیق از یک تلفیقی موجکی و شبکه های عصبی مصنوعی، جهت تخمین برخی از پارامترهای کیفی آب ( کل جامدات محلول، هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم ) رودخانه های جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه طی یک دوره آماری 24 ساله استفاده شده است. روش بررسی : در تحقیق حاضر، با استفاده از توان بالای موجک در شناسایی سیگنالها و جداسازی سیگنال های خطا در ترکیب با شبکه عصبی برای تخمین پارامترهای کیفی آب رودخانه های مذکور مدل شبکه عصبی موجکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با مدل شبکه عصبی مصنوعی مقایسه گردید. ارزیابی این دو مدل توسط معیارهای آماری ضریب همبستگی (r)، ضریب کارایی نش- ساتکلیف (NS)، ریشه مربع میانگین خطا (RMSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) انجام پذیرفت. یافته ها : نتایج برآمده از تحقیق نشان داد که مدل بهینه شبکه عصبی موجکی با ضریب همبستگی بالای 0.9 قابلیت بالایی در تخمین پارامتر SAR در ایستگاه های مورد مطالعه دارد. همچنین در مورد پارامترهای EC و TDS دقت بالا و میزان خطای پایین مدل توسعه یافته عصبی موجک نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی مشهود بود. نتیجه گیری : با توجه به کارایی بالای شبکه عصبی موجکی در پیش بینی پارامترهای کیفی آب رودخانه ها می توان از این مدل جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و همچنین برای حصول اطمینان از نتایج پایش و کاهش هزینه پایش استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, رودخانه جاجرود تهران, رودخانه قره سو کرمانشاه, کل جامدات محلول, شبکه عصبی موجکی, نسبت جذبی سدیم, هدایت الکتریکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057675,
author = {بانژاد, حسین and مهسا کمالی and کیمیا امیر مرادی and احسان علیائی},
title = {تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه)},
journal = {سلامت و محیط زیست},
year = {2013},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-2029},
pages = {277--294},
numpages = {17},
keywords = {رودخانه جاجرود تهران، رودخانه قره سو کرمانشاه، کل جامدات محلول، شبکه عصبی موجکی، نسبت جذبی سدیم، هدایت الکتریکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین برخی پارامترهای کیفی رودخانه ها با استفاده از مدل هیبرید شبکه های عصبی- موجکی (منطقه مطالعاتی جاجرود تهران و قره سو کرمانشاه)
%A بانژاد, حسین
%A مهسا کمالی
%A کیمیا امیر مرادی
%A احسان علیائی
%J سلامت و محیط زیست
%@ 2008-2029
%D 2013

[Download]