نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: شادی عطار , غلامحسین داوری نژاد , لیلا سمیعی , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از محصولات آجیلی وخشکباری مهم ایران به شمار میرود که با توجه سطح کشت و (Juglans regia) گردوی ایرانی استفاده وسیع از دانهال در کشت باغات ایران، تنوع ژنتیکی بسیار غنی از آن در کشور وجود دارد. در این تحقیق ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیکوشیمیایی 42 ژنوتیپ گردو کاشته شده در استان خراسان رضوی به منظور شناسایی و انتخاب ژنوتیپهای برتر و مطالعات اصلاحی انجام شد. صفاتی از قبیل وزن میوه و مغز، طول و عرض برگ و میوه، درصد روغن و غیره 47 سانتیمتر) و عرض برگ شانهای / اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ شماره 29 دارای بیشترین طول برگ شانهای ( 90 21 سانتیمتر) / 28 سانتیمتر) و عرض برگ شانهای ( 94 / 36/92 سانتیمتر) و ژنوتیپ شماره 6 دارای کمترین طول برگ شانهای ( 77 ) 34 میلیمتر) و ضخامت پوست سخت میوه / 39 میلیمتر)، قطر میوه ( 66 / می باشد. ژنوتیپ شماره 32 دارای بیشترین طول میوه ( 70 0)، وزن میوه و قطر میوه /84±0/ 2/79 میلیمتر) بود. همینطور همبستگی مثبت و معناداری بین طول و عرض برگ ( 05 ) 0) در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. در /79±0/ 0)، وزن میوه و وزن مغز ( 06 /67±0/ 0/81±0/06 )، وزن مغز و قطر میوه ( 07 ) نهایت از بین 42 ژنوتیپ مورد مطالعه، 17 ژنوتیپ به عنوان ژنوتیپ برتر شناسایی شدند که برای توسعه کشت در منطقه و یا انجام پروژههای اصلاحی مناسب میباشند.

کلمات کلیدی

, درصد روغن, وزن مغز, ژنوتیپ برتر, همبستگی, طول میوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057681,
author = {عطار, شادی and داوری نژاد, غلامحسین and سمیعی, لیلا and مقدم, محمد},
title = {ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {درصد روغن، وزن مغز، ژنوتیپ برتر، همبستگی، طول میوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپهای گردوی ایرانی Juglans regia با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی در استان خراسان رضوی
%A عطار, شادی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A سمیعی, لیلا
%A مقدم, محمد
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]