نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به )

نویسندگان: سیده فائزه تقی زاده , غلامحسین داوری نژاد , جواد اصیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی مقادیر فنول، فلاونوئید و پروآنتوسیانین کل و نیز ارزیابی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. در بررسی به عمل آمده، (Cydonia oblonga) " آبی میوه "به 0 میان مقادیر فنول، فلاونوئید و پروآنتوسیانین کل عصاره های انتخابی گزارش شد، همچنین از / اختلاف معنی داری در سطح 01 نظر عملکرد نوع حلال نیز متانول، نسبت به هگزان و آب، در استخراج ترکیبات مورد نظر از راندمان بالاتری برخوردار بود. نتایج نشان داد که عصاره های متانولی، هگزانی و آبی در جایگاهی بعد از DPPH حاصل از به دام انداختن رادیکال های آزاد با روش نشان داد که عصاره متانولی در غلظت کمتر، سبب 50 % فعالیت IC کنترل مثبت) قرار داشتند. بررسی شاخص 50 ) BHT و C ویتامین روبشگری شده است، از این رو قابلیت مهار کنندگی عصاره متانولی نسبت به عصاره های هگزانی و آبی بیشتر بوده است.

کلمات کلیدی

.......
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057682,
author = {تقی زاده, سیده فائزه and داوری نژاد, غلامحسین and جواد اصیلی},
title = {(Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {.......},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T (Cydonia oblonga) " ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه "به
%A تقی زاده, سیده فائزه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A جواد اصیلی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]