نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی )

نویسندگان: سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سولفاتروی بر برخی ویژگیهای انار رقم اردستانی در قالب طرح بلوکهای کامل 2000 و 4000 میلیگرم در لیتر) در ، تصادفی با چهار تکرار در هر تیمار انجام گرفت. محلولپاشی سولفاتروی در سه غلظت ( 0 مرحله قبل از گلدهی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که محلولپاشی سولفاتروی با غلظت 4000 میلیگرم در لیتر سبب افزایش و قندکل میوهها نسبت به تیمار شاهد شده است. همچنین (TSS) معنیدار میزان عملکرد هر درخت، تعداد میوه، مواد جامد محلول میوه شد، بهطوریکه بیشترین و کمترین درصد اسید قابل تیتراسیون به (TA) محلولپاشی موجب کاهش اسید قابل تیتراسیون ترتیب در تیمار شاهد و تیمار 4000 میلیگرم در لیتر سولفات روی مشاهده شد. افزایش مواد جامد محلول و کاهش اسید قابل شد. همچنین نتایج نشان داد که (TSS/TA) تیتراسیون در اثر محلولپاشی سولفاتروی سبب افزایش شاخص طعم میوه محلولپاشی سولفاتروی تاثیری بر اندازه میوهها، درصد وزنی آریلها و پوست میوه، وزن 100 آریل و درصد عصاره میوه نداشته است.

کلمات کلیدی

, سولفاتروی, انار, عملکرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057683,
author = {داورپناه, سهراب and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and خراسانی, رضا},
title = {اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سولفاتروی، انار، عملکرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محلولپاشی سولفاتروی بر انار رقم اردستانی
%A داورپناه, سهراب
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A خراسانی, رضا
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]