نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار )

نویسندگان: سهراب داورپناه , علی تهرانی فر , غلامحسین داوری نژاد , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی سبب ایجاد مشکلات زیستمحیطی شده و کاربرد کودهای زیستی از جمله هیومیکاسید میتواند سبب بهبود این وضعیت شود. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف هیومیکاسید بر عملکرد انار رقم اردستانی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد. تغذیهبرگی هیومیک اسید با 2 و 3 در هزار) در دو مرحله تمامگل و یک ماه بعد از تمامگل انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که تغذیهبرگی ،1 ، چهار غلظت ( 0 هیومیک اسید با غلظتهای 2 و 3 در هزار سبب افزایش معنیداری در میزان عملکرد نسبت به تیمارهای شاهد و 1 در هزار شده است. بیشترین تعداد میوه در هر درخت با کاربرد غلظت 3 در هزار هیومیکاسید بدست آمد که اختلاف معنیداری را در مقایسه با تیمارهای دیگر نشان داد. بر اساس نتایج، افزایش تعداد میوه در هر درخت در تیمار با غلظت 3 در هزار سبب کاهش معنیدار اندازه میوه و میانگین وزن میوه شد، بهطوریکه کمترین میانگین وزن میوه، طول و قطر میوه در اثر تغذیهبرگی با غلظت 3 در هزار و شدت رنگ عصاره میوه انار pH ، به دست آمده است. همچنین تغذیهبرگی هیومیکاسید سبب افزایش میزان مواد جامد محلول شد.

کلمات کلیدی

, هیومیک اسید, تغذیه برگی, کودهای زیستی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057684,
author = {داورپناه, سهراب and تهرانی فر, علی and داوری نژاد, غلامحسین and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {هیومیک اسید، تغذیه برگی، کودهای زیستی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سطوح مختلف هیومیک اسید بر عملکرد انار
%A داورپناه, سهراب
%A تهرانی فر, علی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A خراسانی, رضا
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]