جامعه شناسی کاربردی, دوره (27), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (129-142)

عنوان : ( ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدی )

نویسندگان: علی یوسفی , ندا رضوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عرصه های مهم کنش که مسئله ی عمده ی آن، بی صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ی ارتباط شهروندان با دولت درارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتارحاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسائی ساختار این توافق با دو مؤلفه ی موقعیت مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه ای تصادفی به تعداد160 نفر از ساکنان مناطق مختلف شهر مشهد نشان می دهد که نخست این که ساختار هنجار صداقت با دولت دارای قطبیت مثبت است و بیشتر پاسخگویان (65%) هنجار صداقت با دولت را به طور قوی یا ضعیف پذیرفته اند. درحالی که قطبیت منفی در این ساختار بسیار ضعیف بوده و تنها 5% پاسخگویان در موضع بی صداقتی کامل با دولت قرارگرفته اند. دوم این که در ساختار هنجار صداقت با دولت نوعی حالت دو قطبی دیده می شود. سوم این که ساختار هنجار صداقت با دولت تقریبا به طور کامل، مشروط و موقعیت مند است. چهارم آن که درساختار هنجار صداقت با دولت، وقفه ی هنجاری وجود ندارد و بالاخره این که در بین چهار وضعیت دوگانه ای که پایبندی به هنجارصداقت با دولت را تحت تاثیر قرار می دهند (مجازات، افشا، منفعت و همنوائی)، تاثیر مجازات(جریمه شدن) بیش از سایر خصوصیات وضعیتی است.

کلمات کلیدی

, هنجار صداقت, راستگویی, وفاق هنجاری, ساختار هنجار, موقعیت مندی, قطبیت, پیمایش عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057686,
author = {یوسفی, علی and ندا رضوی زاده},
title = {ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدی},
journal = {جامعه شناسی کاربردی},
year = {2016},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5745},
pages = {129--142},
numpages = {13},
keywords = {هنجار صداقت، راستگویی، وفاق هنجاری، ساختار هنجار، موقعیت مندی، قطبیت، پیمایش عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی درارائه اطلاعات درآمدی
%A یوسفی, علی
%A ندا رضوی زاده
%J جامعه شناسی کاربردی
%@ 2008-5745
%D 2016

[Download]