مسایل اجتماعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2016-8) , صفحات (5-29)

عنوان : ( سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد )

نویسندگان: آمنه اخلاقی , علی یوسفی , غلامرضا صدیق اورعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف نوشتار حاضر «توصیف فضای عاطفی رابطه‌ی مهاجران افغانستانی ساکن مشهد با جامعه‌ی میزبان و تشریح چگونگی سردشدن این رابطه "است..برای این منظور با تکیه برمنطق تحقیق کیفی با 11 مشارکت کننده از میان مهاجران افغانستانی که هدف مند انتخاب شده اند ، مصاحبه‌ی عمیق انجام گرفته و تجربه ارتباطی آنها با میزبان روایت گردیده است..در یک چارچوب مفهومی ملهم از روانشناسی و جامعه شناسی احساسات بویژه دسته‌بندی پلاچیک، ترنر و کمپر از انواع احساسات، تجارب ارتباطی مشارکت کنندگان با استفاده از تکنیک های رمزگشائی (کدگذاری متن)، بارعاطفی روابط شناسائی گردیده است.نتایج تحلیل متن نشان می دهد : اولا در تجربه ارتباط مهاجر- میزبان ، بارعواطف منفی بیش از عواطف مثبت است ؛ ثانیا عواطف مثبت به اندازه عواطف منفی پایدار نیستند.ثالثا مهاجر احساس می کند در تامین انتظارات و تأیید خود ناکام بوده و راه تغییر این وضعیت را نیز مسدود ارزیابی می‌کند؛ رابعا احساس عدم اطمینان و بدبینی بر رابطه‌ی مهاجر- میزبان بار گردیده و سردی عاطفی فضای رابطه این دو، باعث شکنندگی رابطه، تضعیف انسجام و سست شدن تعهدات فیمابین گردیده است..

کلمات کلیدی

, احساس, بار عاطفی رابطه, سردی عاطفی, مهاجر , میزبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057688,
author = {اخلاقی, آمنه and یوسفی, علی and صدیق اورعی, غلامرضا},
title = {سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد},
journal = {مسایل اجتماعی ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {August},
issn = {2476-6933},
pages = {5--29},
numpages = {24},
keywords = {احساس، بار عاطفی رابطه، سردی عاطفی، مهاجر ، میزبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سردی عاطفی؛ احساسات مهاجر درباره جامعه‌ میزبان با تکیه بر روایت‌های مهاجران افغان ساکن مشهد
%A اخلاقی, آمنه
%A یوسفی, علی
%A صدیق اورعی, غلامرضا
%J مسایل اجتماعی ایران
%@ 2476-6933
%D 2016

[Download]