کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصتها و چالشها , 2016-06-05

عنوان : ( بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین المللی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , پریسا سادات حسنی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای امروز دنیای تغییرات مداوم و توسعه سریع است و شرکت ها مدتی پس از تشکیل شدن درگیر فعالیت های بین المللی خواهند شد. بر این اساس کارآفرینی بین المللی از طریق فرایند شناسایی، تصویب، ارزشیابی و بهره برداری از فرصت ها به موفقیت در محیط های بین المللی کمک خواهد کرد. در این مطالعه مدل مفهومی رویکرد منبع محور و فرصت محور بر کارآفرینی بین المللی مورد بررسی قرار داده می شود. بدین منظور ابتدا ادبیات مربوط به برخی عوامل رویکرد منبع محور شامل مهارت ها، نگرش، خلاقیت و نوآوری و شبکه ها و رابطه آن با کارآفرینی بین المللی جمع آوری و تشریح شده است. سپس ادبیات مربوط به رویکرد فرصت محور و برخی عوامل مربوط به آن شامل فرهنگ کارآفرینانه، جهت گیری استراتژیک، گرایش به منابع، ساختار مدیریت، فلسفه پاداش و گرایش به رشد تشریح و رابطه آن با کارآفرینی بین المللی را بررسی شده است و نهایتا مدل مفهومی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, کارآفرینی , کارآفرینی بین المللی, رویکرد فرصت محور, رویکرد منبع محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057721,
author = {رحیم نیا , فریبرز and حسنی راد, پریسا سادات},
title = {بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین المللی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصتها و چالشها},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {کارآفرینی ،کارآفرینی بین المللی، رویکرد فرصت محور، رویکرد منبع محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رویکرد فرصت محور و منبع محور بر کارآفرینی بین المللی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A حسنی راد, پریسا سادات
%J کنفرانس بین المللی کسب و کار: فرصتها و چالشها
%D 2016

[Download]