جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (25), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (89-113)

عنوان : ( تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک )

نویسندگان: رضا دوستان , بهلول علیجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نتایج تحقیق نشان داد شاخصهای اقلیمی دورۀ سرد ایران به ترتیب در منطقة آسیای مرکزی، اروپای شرقی و اروپای غربی استقرار دارند. این مراکز با آرایش خاصّ الگوهای جوی، اقلیم دورۀ سرد ایران را کنترل میکنند. سری زمانی روزانه و سالانة این مراکز تغییر معنیداری ندارند و نوسان با افزایش و کاهش حول میانگین را نشان میدهند. بهترین مدل برای پیشبینی سریهای زمانی، مدل اتورگرسیو 2 ( AR ( است و سری- های پیشبینی با سریهای اوّلیة شاخصها با این مدل بیشترین هماهنگی را دارند. امروزه مدلهای اقلیمی، نقش انسان در تغییر اقلیم سطحی را غالب میدانند.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, شاخص اقلیمی, الگوی جو, مدل باکس جنکینز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057722,
author = {دوستان, رضا and بهلول علیجانی},
title = {تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2016},
volume = {25},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {89--113},
numpages = {24},
keywords = {تغییر اقلیم، شاخص اقلیمی، الگوی جو، مدل باکس جنکینز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییر اقلیم در ایران با رویکرد سینوپتیک
%A دوستان, رضا
%A بهلول علیجانی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2016

[Download]