جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (1-28)

عنوان : ( نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان )

نویسندگان: مهدی مودودی ارخودی , خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , محمود ضیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: با توجّه به ناکامی برنامه های توسعة روستایی و روند روزافزون تخلیّة جمعیت روستایی، گردشگری روستایی به عنوان رویکردی مکمّل در کنار سایر فعالیّت های اقتصادی مطرح شده است. گردشگری آثار مثب اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. هدف مقاله، بررسی نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی و اجتماعی روستاهای نمونه است روش تحقیق: روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی با استفاده از مطالعات مید انی و کتاب خانه¬ای است .حجم نمونة تحقیق، 981 سرپرست خانوار روستاهای هدف گردشگری استان گلستان است . داده¬های جمع آوری شد ه با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون های کی دو، فیشر، کروسکال والیس و آزمون تی تجزیه و تحلیل شدند . یافته ها/ نتایج: یافته ها بیانگر نقش متوسّط به بالای گردشگری در ایجاد اشتغال با میانگین 2.77، افزایش درامد2.89، بهبود وضعیت جاده ای 3.5 و توسعه سرمایه گذاری 3.5 در روستاهای هدف است . رونق گردشگری منجر به تغییر ترکیب شغلی از کشاورزی به خد مات و صنعت شده است ، به طوری که در قبل از انتخاب روستا به عنوان هدف، شاغلین بخش های کشاورزی، خدمات و صنعت به ترتیب 51، 10.9 و 15.6 درصد بوده است که در بعد از انتخاب به 26.36 و 22.4 درصد رسیده است. وجود تفاوت ها در دو مقطع زمانیزمانی به وسیلة آزمون تی زوجی نیز به اثبات رسید ه است . همچنین گردشگری باعث افزایش با میانگین 3.56 ، آگاهی 3.51 ، تعامل ومشارکت 3.4 شده است. افزایش میزان حضور زنان در فعالیّت های اقتصادی و اجتماعی با میانگی 3.51 از اثرات فرهنگی گردشگری بوده است . براساس رویکرد تفکیکی، شاغلین بخش هدای خدمات و صنعت ، نقش گردشگری را در ایجاد تحوّلات اقتصادی و اجتماعی مثب تر از سایر گروه های شغلی ارزیابی کرده¬اند که بر اساس آزمون تحلیل واریانس f در سطح بالایی از درجة اطمینان به اثبات رسیده است .

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, اثرات اقتصادی و اجتماعی, رویکرد تفکیکی, روستاهای ه گردشگری, استان گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057723,
author = {مودودی ارخودی, مهدی and بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and محمود ضیایی},
title = {نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {2383-2487},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {گردشگری روستایی، اثرات اقتصادی و اجتماعی، رویکرد تفکیکی، روستاهای ه گردشگری، استان گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش گردشگری در تحوّلات اقتصادی و اجتماعی روستاهای هدف استان گلستان
%A مودودی ارخودی, مهدی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A محمود ضیایی
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2016

[Download]