پژوهش های فقهی, دوره (12), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (89-110)

عنوان : ( سازوکارهای کشف مقاصد شریعت )

نویسندگان: مهدی شوشتری , حسین ناصری مقدم , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راههای تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هر چند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست.

کلمات کلیدی

ادله اثبات مقاصد.راههای تعدی از نص. کشف مقاصد شریعت. ملاکات احکام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057728,
author = {شوشتری, مهدی and ناصری مقدم, حسین and صابری, حسین},
title = {سازوکارهای کشف مقاصد شریعت},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-8388},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {ادله اثبات مقاصد.راههای تعدی از نص. کشف مقاصد شریعت. ملاکات احکام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازوکارهای کشف مقاصد شریعت
%A شوشتری, مهدی
%A ناصری مقدم, حسین
%A صابری, حسین
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2016

[Download]