آبیاری و زهکشی ایران, دوره (29), شماره (3), سال (2017-3) , صفحات (353-366)

عنوان : ( تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود )

نویسندگان: محمد نادریان فر , حسین انصاری , مجید عزیزی ارانی , علی نقی ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود

کلمات کلیدی

, تعیین تابع تولید آب , عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057730,
author = {نادریان فر, محمد and انصاری, حسین and عزیزی ارانی, مجید and ضیائی, علی نقی},
title = {تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2017},
volume = {29},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-7942},
pages = {353--366},
numpages = {13},
keywords = {تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود
%A نادریان فر, محمد
%A انصاری, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A ضیائی, علی نقی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2017

[Download]