کودکان استثنایی, دوره (16), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (43-54)

عنوان : ( مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی )

نویسندگان: مریم لطفی , حسن محمدزاده , جعفر محمدی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، بررسی تاثیر یادگیری ناآشکار و آشکار بر اکتساب و یادداری حرکات کودکان کم توان ذهنی است. روش: در این پژوهش نیمه تجربی، 16 نفر از پسران 8 تا 12 ساله کم توان ذهنی بر اساس هوش بهر 70 - 50 به صورت تصادفی انتخاب شده و بر اساس سن و بهره هوشی در دو گروه (هر گروه برای یک نوع تمرین) همسان قرار گرفتند. هر دو گروه در روز اول به انجام آزمون عکس العمل متوالی ( 10 بلوک) با دست راست پرداختند و در آزمون یادداری 2 بلوک را انجام دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، تی مستقل و تی وابسته استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که زمان واکنش و خطا در پاسخ، طی تمرین در هر دو گروه آشکار و ناآشکار کاهش می یابد. مقایسه دو نوع یادگیری در سرعت (زمان واکنش) و دقت (پاسخ صحیح) نشان داد که گروه ناآشکار عملکرد بهتری دارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق گروه یادگیری ناآشکار برتر بود، بنابراین بهتر است در یادگیری حرکتی افراد کم توان ذهنی از شرایط ناآشکار استفاده شود.

کلمات کلیدی

, یادگیری ناآشکار, یادگیری آشکار , توالی حرکتی, کم, توان ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057731,
author = {مریم لطفی and حسن محمدزاده and محمدی, جعفر and سهرابی, مهدی},
title = {مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی},
journal = {کودکان استثنایی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {1},
month = {June},
issn = {1682-6612},
pages = {43--54},
numpages = {11},
keywords = {یادگیری ناآشکار، یادگیری آشکار ، توالی حرکتی، کم، توان ذهنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه یادگیری توالی حرکتی ناآشکار و آشکار در کودکان کم توان ذهنی
%A مریم لطفی
%A حسن محمدزاده
%A محمدی, جعفر
%A سهرابی, مهدی
%J کودکان استثنایی
%@ 1682-6612
%D 2016

[Download]