علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2017-1) , صفحات (376-382)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR )

نویسندگان: سیده زینب عطاری قوچانی , محمود شور , محمود قربان زاده نقاب , علی تهرانی فر , سعید ملک زاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنبق از رده تک لپه‌ایها و گیاهان بومی ایران بوده که در نقاط مختلف کشور به صورت وحشی می روید. گونه‌های زنبق ارزش زینتی و دارویی بسیار زیادی دارند. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق با استفاده از آغازگرهای ISSR، نمونه‌های مختلف زنبق‌های وحشی شاملIris kopetdaghensis ،Iris songarica ، Iris fosteriana از نقاط مختلف استان خراسان جمع‌آوری گردید. در این بررسی 16 آغازگر مورد بررسی قرار گرفت و از میان آنها شش آغازگر (CA)8G ،(CT)8RG ،(TC)8C ،(TG)8G ، (AC)8YG و(AG)8YT که پلی مورفیسم قابل ملاحظه‌ای نشان دادند برای این مطالعه استفاده شدند. در بررسی توسط شش نشانگر مولکولی ISSRاز میان 126 باند تکثیر یافته، تعداد 119 باند چندشکلی نشان دادند (4/94درصد). بیشترین تعداد جایگاه‌های چندشکل را آغازگرهای (TC)8C و (AC)8YG و کمترین میزان جایگاه‌های چندشکل را آغازگر (CA)8G تولید نمود. نتایج حاصل از تجزیه کلاستر نشانگر مولکولی نشان داد که این نشانگر قادر به تشخیص گونه‌ها و ژنوتیپ‌های جمعیت یک گونه از یکدیکر است. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از نشانگر‌های مولکولی جهت برنامه¬های اصلاحی زنبق بخصوص انگشت نگاری مفید می‌باشد و نشانگر مولکولی ISSR کارایی لازم را برای مطالعه تنوع ژنتیکی و مدیریت ژرم‌پلاسم زنبق را دارد. همچنین توصیه می‌شود از توده‌های بومی زنبق وحشی بعنوان یک منبع غنی ژنتیکی در برنامه‌های آتی زنبق استفاده شود.

کلمات کلیدی

, تنوع ژنتیکی, خراسان, زنبق, ISSR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057733,
author = {عطاری قوچانی, سیده زینب and شور, محمود and محمود قربان زاده نقاب and تهرانی فر, علی and ملک زاده شفارودی, سعید},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2017},
volume = {30},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {376--382},
numpages = {6},
keywords = {تنوع ژنتیکی، خراسان، زنبق، ISSR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
%A عطاری قوچانی, سیده زینب
%A شور, محمود
%A محمود قربان زاده نقاب
%A تهرانی فر, علی
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2017

[Download]