دانش علف های هرز ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (117-128)

عنوان : ( تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum) )

نویسندگان: سیدکریم موسوی , علی قنبری , رضا قربانی , محمد علی باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌هرز گندم وحشی یونانی و جودره در مقایسه با گندم زراعی آزمایشی به صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی باغ ملی فلاحت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در سال زراعی1392 اجرا شد. میزان فراهمی آب در 8 سطح (5/2، 5، 5/7، 10، 5/12، 15، 5/17 و 20 میلی‌متر) به کرت‌های اصلی و انواع بذر گونه‌های گیاهی در پنج سطح (بذر پوشینه‌دار گندم‌وحشی، بذر فاقد پوشینه گندم‌ وحشی، بذر پوشینه‌دار جودره، بذر فاقد پوشینه جودره و بذر گندم زراعی) به کرت‌های فرعی اختصاص داده شد. فراهمی آب مورد نیاز برای رویش بذور گندم وحشی و جودره به ترتیب 8/73 و 1/51 درصد بیشتر از آب مورد نیاز رویش بذر گندم زراعی بود. با افزایش سطح فراهمی آب از 5/12 میلی‌متر به 15، 5/17 و 20 میلی‌متر، بیشینه درصد رویش‌ گندم وحشی به ترتیب 9/1، 8/3 و 2/6 برابر و بیشینه رویش جودره به ترتیب 68/1، 01/2، 25/3 برابر شد. نتایج این پژوهش گویای رویش بخش اعظمی از بذور علف‌های هرز گندم وحشی و جودره (بیش از 75 درصد) در صورت فراهمی کافی آب است، که این موضوع می‌تواند در مدیریت این علف‌های هرز به کار آید.

کلمات کلیدی

مقدار آب در دسترس؛ روند رویش؛ علف‌های هرز باریک‌برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057734,
author = {موسوی, سیدکریم and قنبری, علی and قربانی, رضا and محمد علی باغستانی},
title = {تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum)},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2016},
volume = {11},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-3548},
pages = {117--128},
numpages = {11},
keywords = {مقدار آب در دسترس؛ روند رویش؛ علف‌های هرز باریک‌برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطح فراهمی آب بر رویش دو علف‌ هرز کشیده‌ برگ گندم وحشی (Triticum boeoticum Boiss) و جودره (Hordeum spontaneum C.Koch) در مقایسه با گندم زراعی (Triticum aestivum)
%A موسوی, سیدکریم
%A قنبری, علی
%A قربانی, رضا
%A محمد علی باغستانی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2016

[Download]