آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (208-220)

عنوان : ( اثرات آبیاری طولانی‌ مدت با پساب تصفیه‌ خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک )

نویسندگان: سامان حاجی نمکی , حجت امامی , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده در آبیاری محصولات کشاورزی یکی از روش¬های مدیریتی برای مقابله با کمبود آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات 10 ساله آبیاری با پساب بر ویژگی‌های شیمیایی و زیستی خاک در مکان‌های مختلف حاشیه رودخانه کشف¬رود مشهد بود. نمونه‌برداری از 8 نقطه با 3 تکرار در فواصل یک کیلومتری حاشیه اراضی رودخانه صورت گرفت، نمونه شاهد آبیاری شده با آب زیرزمینی و مدیریت کشت مشابه نیز انتخاب شد. نتایج نشان داد آبیاری با پساب سبب افزایش pH و شوری نسبت به شاهد به ترتیب به میزان 4 و 18 درصد شد. همچنین پساب سبب افزایش غلظت عناصر سنگین Zn، Fe، Pb شد، اما این افزایش کمتر از حد سمیت بود و تغییرات غلظت Ni و Cd ناچیز بود. تیمار پساب باعث افزایش معنی‌دار نسبت کربن میکروبی به آلی، تنفس و زیست توده میکروبی نسبت به شاهد شد. ضریب متابولیکی در نمونه‌های آبیاری با پساب نسبت به شاهد کاهش معنی‌داری داشت. نتایج نشان می‌دهد آبیاری با پساب به‌طور کلی اثرات سوئی نداشت و باعث بهبود ویژگی¬های گفته شده در خاک گردید، ولی به علت ورودی‌های متفاوت پساب به رودخانه تغییر در فعالیت‌های زیستی و شیمیایی در طول مسیر متفاوت بود.

کلمات کلیدی

, پساب, تصفیه خانه پرکندآباد, عناصر سنگین, زیست توده میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057740,
author = {حاجی نمکی, سامان and امامی, حجت and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {اثرات آبیاری طولانی‌ مدت با پساب تصفیه‌ خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {208--220},
numpages = {12},
keywords = {پساب، تصفیه خانه پرکندآباد، عناصر سنگین، زیست توده میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آبیاری طولانی‌ مدت با پساب تصفیه‌ خانه پرکندآباد بر برخی خصوصیات شیمیایی و زیستی خاک
%A حاجی نمکی, سامان
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2016

[Download]