آبیاری و زهکشی ایران, دوره (10), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (252-261)

عنوان : ( بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه )

نویسندگان: فاطمه شهرکی , حجت امامی , امیر فتوت , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه¬های کنترل و کاهش تبخیر از خاک، استفاده از مواد اصلاح‌ کننده می¬باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثر اصلاح کننده¬ها بر میزان تبخیر از خاک بود. این پژوهش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌ صورت فاکتوریل بر پایه¬ی طرح بلوک¬های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمارهای اعمال ‌شده شامل مواد اصلاحی (سوپر جاذب بلور آب، ورمی¬کمپوست و بقایای جو) در چهار سطح (صفر، 01/0، 03/0 و 05/0 درصد) به خاک لوم در گلدان¬هایی به وزن پنج کیلوگرم ریخته شدند. با افزودن آب در مدت 4 ماه، رطوبت خاک در حد ظرفیت زراعی ثابت نگه¬داری شد. سپس مقدار تبخیر در اردیبهشت و مرداد 1394 در هر گلدان به صورت وزنی اندازه¬گیری شد. نتایج نشان داد بین تیمارهای مورد استفاده اختلاف معنی‌داری در میزان تبخیر وجود نداشت، اما پس از پایان اندازه¬گیری تبخیر و توقف آن در هر دو ماه، سوپر جاذب کم¬ترین مقدار تبخیر و هدر رفت آب و بیش¬ترین مقدار رطوبت باقی‌مانده در خاک را دارا بود. هم¬چنین افزودن اصلاح کننده¬های آلی باعث افزایش میزان MWD در خاک شدند. با توجه به عدم تفاوت معنی¬دار در میزان تبخیر و هزینه زیاد تهیه این مواد، کاربرد بقایای جو و ورمی¬کمپوست برای کنترل میزان تبخیر توصیه می¬شود.

کلمات کلیدی

, آب خاک, بقایای جو, تبخیر, سوپرجاذب, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057743,
author = {شهرکی, فاطمه and امامی, حجت and فتوت, امیر and آستارائی, علیرضا},
title = {بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2016},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {252--261},
numpages = {9},
keywords = {آب خاک، بقایای جو، تبخیر، سوپرجاذب، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر مواد اصلاح کننده بر میزان تبخیر و رطوبت خاک در شرایط گلخانه
%A شهرکی, فاطمه
%A امامی, حجت
%A فتوت, امیر
%A آستارائی, علیرضا
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2016

[Download]