نانو مقیاس, دوره (3), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (39-45)

عنوان : ( رســانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشک )

نویسندگان: امین کاظمی بیدختی , سعید زینالی هریس , محمود رضا جعفری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، سعی شده که برای اولین بار اثر پارامتر رسانش حرارتی که مهمترین پارامتر حرارتی نانوسیالات می باشد بر میزان رهش داروی سیس پلاتین در دو کمپلکس سنتزی مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو، دونانوسیال دارویی مبتنی بر نانولوله کربنی به عنوان پایه و حامل دارو و سیس پلاتین به عنوان داروی اصلی مورد مطالعه آماده شده است. از آنجاییکه میزان رهش این دارو در موضع هدف به جهت افزایش کارایی و کاهش عوارض جانبی آن مهم می باشد، سعی شده تا با بررسی تاثیر دما بر روی رهش دارو به ویژه در محل هدف، این افزایش کارایی مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج برای این دو نانوسیال حاکی از تغییر محسوس رسانش حرارتی حاوی سیس پلاتین قبل و بعد از عمل دیالیز دارد. این در حالی است که این تغییر برای نانوسیال با اتصال کوالان دارو قبل و بعد از دیالیز چندان چشمگیر نمی باشد و میزان کمتری از دارو در طی دیالیز تخلیه می شود. این تغییر شرایط حرارتی به ویژه با حضور نانولوله کربنی و سیس پلاتین که هردو تاثیر قابل ملاحظه ای گرمایی بر روی سیال پایه دارند، می تواند به عنوان یک کلیدواژه در کنترل رهش داروهای فلزی مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه آن باعث افزایش اثردهی و کاهش عوارض آن گردد.

کلمات کلیدی

, نانوسیال دارویی, سیس پلاتین, نانولوله کربنی, رسانش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057745,
author = {امین کاظمی بیدختی and زینالی هریس, سعید and محمود رضا جعفری},
title = {رســانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشک},
journal = {نانو مقیاس},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-5628},
pages = {39--45},
numpages = {6},
keywords = {نانوسیال دارویی، سیس پلاتین، نانولوله کربنی، رسانش حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رســانش حرارتی و اهمیت آن در بررسی کیفی و کمی رهش داروی سیس پلاتین در دو نانوسیال پزشک
%A امین کاظمی بیدختی
%A زینالی هریس, سعید
%A محمود رضا جعفری
%J نانو مقیاس
%@ 2423-5628
%D 2016

[Download]