اقتصاد پولی، مالی, دوره (23), شماره (12), سال (2017-1) , صفحات (235-268)

عنوان : ( بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص )

نویسندگان: عباسعلی لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال 1360-1391 0بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد.

کلمات کلیدی

, حق بیمه, خسارت پرداختنی, حق یبمه عایده شده, ذخیره حق بیمه, ضریب خسارت, نرخ بیکاری, شاخص قیمت, درآمد سرانه خسارت پرداختنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057754,
author = {لطفی, عباسعلی},
title = {بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2017},
volume = {23},
number = {12},
month = {January},
issn = {2251-8452},
pages = {235--268},
numpages = {33},
keywords = {حق بیمه، خسارت پرداختنی، حق یبمه عایده شده، ذخیره حق بیمه، ضریب خسارت، نرخ بیکاری، شاخص قیمت، درآمد سرانه خسارت پرداختنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص
%A لطفی, عباسعلی
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2017

[Download]