دانش آب و خاک, دوره (23), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (43-57)

عنوان : ( شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند )

نویسندگان: حسین بانژاد , حسین محب زاده , محمد حسین قبادی , مجید حیدری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبیه سازی عددی جریان آب زیرزمینی به دلیل تخمین پارامترهای هیدرولیکی و هیدرولوژیکی ابزاری مهم برای مدیریت منابع آب آبخوان ها می باشد. این تحقیق نتایج حاصل از یک مدل ریاضی شبیه سازی جریان آب های زیرزمینی در آبخوان ها می باشد. این تحقیق نتایج حاصل از یک مدل ریاضی شبیه سازی جریان آب های زیر زمینی در آبخوان دشت نهاوند واقع در غرب ایران نشان می دهد. برای انجام این کار از کد عددی MODFLOW-2000 که در قالب نرم افزار مدل سازی آب های زیرزمینی (GMS) قرار گرفته است، استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از قبیل اطلاعات زمین شناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی و نقشه های توپوگرافی ابتدا مدل سه بعدی هیدرولوژیکی دشت با استفاده از لاگ چاه های منطقه و اطلاعات ارتفاعی لایه سطحی دشت تهیه شد و سپس MODFLOW برای شبیه سازی جریان مورد استفاده قرار گرفت. پس از شبیه سازی اولیه جریان مدل با استفاده از سعی و خطا و روش تخمین پارامتر و اطلاعات تراز آب چاه های منطقه برای حالت پایدار کالیبره گردید. نتایج حاصله از کالیبراسیون نشان می دهد که خطای میان تراز مشاهده شده و محاسبه شده با توجه به حد مجاز ±20 متر در دامنه مطلوب می باشد همچنین تراز محاسبه شده توسط مدل نشان دهنده حرکت آب های زیر زمینی در جهت شیب غالب منطقه یعنی از جنوب شرقی به شمال غربی است. در نهایت از کد عددی MODPATH که انتقال توده ای ذرات را شبیه سازی می کند برای تخمین مسیر حرکت آلودگی و همچنین مبدا آلودگی استفاده شد.

کلمات کلیدی

, انتقال آلودگی, جریان آب های زیرزمینی, GMS,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057755,
author = {بانژاد, حسین and حسین محب زاده and محمد حسین قبادی and مجید حیدری},
title = {شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2013},
volume = {23},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-5133},
pages = {43--57},
numpages = {14},
keywords = {انتقال آلودگی، جریان آب های زیرزمینی، GMS، MODFLOW},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی عددی جریان و انتقال آلودگی در آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت نهاوند
%A بانژاد, حسین
%A حسین محب زاده
%A محمد حسین قبادی
%A مجید حیدری
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2013

[Download]