آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (178-183)

عنوان : ( بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان )

نویسندگان: حسین بانژاد , اسماعیل مکاری قهرودی , محمود اثنی عشری , عبد المجید لیاقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میدان مغناطیسی، عامل زیست محیطی ضروری برای گیاه در خاک می باشد. با این وجود اثرات آنها در رشد گیاهان به خوبی شناخته شده نیست. به منظور بررسی اثرات متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو تیمار و در سه تکرار در گلخانه ی تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. تیمارها شامل نوع آب ( مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و شوری در سه سطح (5.76ms/cm,3.5ms/cm,3.57µs/cm) بود. نتایج نشان داد که آب مغناطیسی بیشترین تاثیر را روی افزایش عوامل عملکرد داشته است. در تیمار های شوری، آب مقطر بدون شوری (3.75 µs/cm) بیشترین و آب با شوری 50 میلی مولار (5.76 ms/cm) کمترین اثر را روی اجزای عملکرد داشت. اثرات متقابل نوع آب و سطح شوری نشان داد که افزایش 33 و 23 درصدی بترتیب در وزن تر و خشک کل در آب مغناطیسی مقطر نسبت به سطح غیر مغناطیس خود (آب مقطر غیر مغناطیسی) بود.

کلمات کلیدی

, اثرات متقابل, شوری, ریحان, میدان مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057756,
author = {بانژاد, حسین and اسماعیل مکاری قهرودی and محمود اثنی عشری and عبد المجید لیاقت},
title = {بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {178--183},
numpages = {5},
keywords = {اثرات متقابل، شوری، ریحان، میدان مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر متقابل آب مغناطیسی و شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ریحان
%A بانژاد, حسین
%A اسماعیل مکاری قهرودی
%A محمود اثنی عشری
%A عبد المجید لیاقت
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2013

[Download]