فضای جغرافیایی, دوره (12), شماره (38), سال (2012-5) , صفحات (99-110)

عنوان : ( ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS )

نویسندگان: حسین بانژاد , حمید محب زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی برای مدیریت صنعت کشاورزی و با هدف استفاده از این منابع در کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهواند توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی می باشد. به این منظور از میانگین داده های جمع آوری شده کیفیت آب 49 چاه در طول 4 سال شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات حل شده، pH، کلرید، سدیم و نسبت جذبی سدیم استفاده شد. ابتدا نقشه پهنه بندی کیفی پارامتر های نامبرده با استفاده از رهنمودهای تفسیر کیفیت آب ارائه شده توسط کمیته مشاوران دانشگاه کالیفرنیا (1974) و روش میان یابی رسم شده، سپس این نقشه ها با یکدیگر ترکیب شدند و در نهایت محدوده مورد مطالعه بر اساس کیفیت آب زیرزمینی برای کشاورزی به سه ناحیه با کیفیت خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شد. همچنین نتایج نشان می دهد که 43.7 درصد از منطقه دارای غلظت نامناسب یون سدیم می باشد.

کلمات کلیدی

, کیفیت آب زیرزمینی, کشاورزی, دشت رزن- قهاوند, سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057757,
author = {بانژاد, حسین and حمید محب زاده},
title = {ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS},
journal = {فضای جغرافیایی},
year = {2012},
volume = {12},
number = {38},
month = {May},
issn = {1735-322X},
pages = {99--110},
numpages = {11},
keywords = {کیفیت آب زیرزمینی، کشاورزی، دشت رزن- قهاوند، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS
%A بانژاد, حسین
%A حمید محب زاده
%J فضای جغرافیایی
%@ 1735-322X
%D 2012

[Download]