دانش آب و خاک, دوره (20), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (199-210)

عنوان : ( ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان )

نویسندگان: احسان علیائی , حسین بانژاد , محمد تقی صمدی , علیرضا رحمانی , محمد حسین ساقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل مهم توسعه در هر منطقه فراهم بودن منابع آب مناسب می باشد. در این راستا علاوه بر کمیت، توجه به وضع کیفی آن نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف از این تحقیق کاربرد مدل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در مدل سازی شاخص های کیفی آب رودخانه ها است. در این مطالعه از اطلاعات و داده های شامل 10 متغییر کیفی ماهانه آب رودخانه دره مراد بیک همدان در طول یک سال و در شش ایستگاه برای برای مدل سازی اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD) و اکسیژن محلول (DO) به عنوان شاخص های موثر بر کیفیت آب استفاده شد. کارایی مدل شبکه های عصبی توسط معیار های آماری ضریب همبستگی (R)، ریشه مربع میانگین خطا (RMSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) مورد ارزیابی قرار گرفت. با ساختار شبکه بهینه برای مدل سازی BOD و DO ضریب همبستگی به ترتیب 0.986 و 0.969 و ریشه مربعات خطا به ترتیب 8.42 و 0.84 بدست آمدند. نتایج بر آمده از این مطالعه نشان دهنده کارایی مناسب شبکه عصبی پرسپترون چند لایه بعنوان تکنیکی برتر برای شبیه سازی تغییرات شاخص های BOD و DO می باشد.

کلمات کلیدی

رودخانه مراد بیک – شاخص های کیفیت آب – شبکه عصبی مصنوعی – BOD – DO
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057758,
author = {احسان علیائی and بانژاد, حسین and محمد تقی صمدی and علیرضا رحمانی and محمد حسین ساقی},
title = {ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2010},
volume = {20},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-5133},
pages = {199--210},
numpages = {11},
keywords = {رودخانه مراد بیک – شاخص های کیفیت آب – شبکه عصبی مصنوعی – BOD – DO},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کیفی (BOD و COD) آب رودخانه دره مرادبیک همدان
%A احسان علیائی
%A بانژاد, حسین
%A محمد تقی صمدی
%A علیرضا رحمانی
%A محمد حسین ساقی
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2010

[Download]