سلامت و محیط زیست, دوره (3), شماره (3), سال (2010-10) , صفحات (271-280)

عنوان : ( تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات )

نویسندگان: نواب دانشی , حسین بانژاد , رضا پیر تاج همدانی , هوشنگ فرجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل سمیت عناصر مس و روی ، حذف این فلزات با استفاده از روش های کم هزینه و در عین حال موثر امری ضروری است. این آزمایش به منظور بررسی تاثیر فیلتر تند شنی تک لایه ثقلی بر کاراییی حذف فلزات سنگین روی و مس در محیط آبی با حضور غلظت های متفاوت فسفات انجام گردید. روش و بررسی: این مطالعه یک فیلتر تند شنی تک لایه ثقلی با محیط شن سیلیسی را به کار برده است. آزمایش ها برای تمامی حالات غلظت های 25 ، 75 ،125 و 175 میلی گرم بر لیتر از مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات توسط دبی متغییر انجام گرفت. هر حالت از محلول به بالای بستر پمپ شده و دبی تنظیم گردیده است. نمونه ها از سیال خروجی از بستر گرفته شده و سپس به سرعت اسید زنی شدند. غلظت فلزها توسط طیف نما، نشر اتمی با منبع ICP اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بیش ترین کارایی حذف برای مس و روی به ترتیب به میزان 98.89 و 78.6 درصد بوده است. اثر عوامل دبی، غلظت فلز و غلظت فسفات در کارایی حذف روی و مس ، اثر متقابل غلظت فسفات و دبی بر کارایی حذف مس، اثر متقابل غلظت فسفات و غلظت فلز بر کارایی حذف روی در سطح 1% معنی دار است. به علاوه اثر متقابل غلظت فسفات و دبی، غلظت فلز و دبی بر کارایی حذف روی سطح 5% معنی دار است. در نهایت، اثر متقابل دبی و غلظت فلز هم چنین غلظت فلز و غلظت فسفات اثر معنی داری بر کارایی حذف مس ندارد. نتیجه گیری: فیلترتند شنی تک لایه ثقلی با محیط شن سیلیسی می تواند به طور موفقیت آمیزی برای حذف غلظت های پایین مس مورد استفاده قرار بگیرد. برای غلظت های بالای فلز مس و یا به طور کلی جهت حذف روی در غلظت های مختلف کارایی مطلوب حاصل نگردید، امام احتمالا در این شرایط می توان با استفاده از سری فیلترهای تند شنی با عمق بیشتر استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, فیلتر تند شنی, مس, روی, فسفات, کارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057759,
author = {نواب دانشی and بانژاد, حسین and رضا پیر تاج همدانی and هوشنگ فرجی},
title = {تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات},
journal = {سلامت و محیط زیست},
year = {2010},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-2029},
pages = {271--280},
numpages = {9},
keywords = {فیلتر تند شنی، مس، روی، فسفات، کارایی حذف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر فیلتر تند شنی بر کارایی حذف فلزات مس و روی در حضور غلظت های متفاوت فسفات
%A نواب دانشی
%A بانژاد, حسین
%A رضا پیر تاج همدانی
%A هوشنگ فرجی
%J سلامت و محیط زیست
%@ 2008-2029
%D 2010

[Download]