مهندسی سازه و ساخت, دوره (2), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (34-45)

عنوان : ( بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو )

نویسندگان: مجتبی قاسم زاده , منصور قلعه نوی , عبدالحمید بحرپیما ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر از سه دهه است که دیوار برشی فولادی به عنوان سیستم اصلی مقاوم در برابر بار جانبی مورد استفاده قرار می گیرد. بطور قطع با استفاده از نتایج آزمایشگاهی میتوان رفتار واقعی دیوارهای برشی فولادی را مورد ارزیابی قرار داد .اما با توجه به و یژگی های خاص از جمله هزینه زیاد، کمبود امکانات آزمایشگاهی و محدودیت زمانی میبایست حل بسیاری از پدیده های موجود توسط روشهای ریاضی یا تجربی انجام شوند. در این پژوهش رفتار دیوارهای برشی فولادی بهمراه بازشو در یک قاب یک دهانه یک طبقه، در شرایط مختلف ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شدند. برای این منظور با استفاده از نرم افزار جامع اجزای محدود آباکوس مقادیر متفاوت اجرایی برای بازشوی ایجاد شده درون دیواربرشی مدلسازی شده و تحت تغییرمکان جانبی قرار داده شدند پس از آن، تاثیر چیدمانهای مختلف ورق های FRP بر روی سازه مورد ارزیابی قرار گرفت و حالات متفاوت چیدمان FRP در نظر گرفته شد تا بیانگر پاسخ جامعی از رفتار سازه تحت شرایط مختلف تقویت بوده باشد. نتایج بیانگر این بود که استفاده از ور های FRP بصورت لایه های موازی در دو طرف دیوار برشی دارای بهترین پاسخ در جذب انرژی بوده، به نحوی که عملکرد این مدل در مقایسه با پوشاندن دوطرف دیوار بطور کامل نیز بهتر بوده است.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی فولادی, ورق تقویت FRP , بازشو, جذب انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057790,
author = {مجتبی قاسم زاده and قلعه نوی, منصور and عبدالحمید بحرپیما},
title = {بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2476-3977},
pages = {34--45},
numpages = {11},
keywords = {دیوار برشی فولادی، ورق تقویت FRP ، بازشو، جذب انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر FRP بر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو
%A مجتبی قاسم زاده
%A قلعه نوی, منصور
%A عبدالحمید بحرپیما
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2015

[Download]