روانشناسی شناختی, دوره (3), شماره (4), سال (2015-12) , صفحات (30-40)

عنوان : ( تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا )

نویسندگان: مسلم کردتمینی , علی مشهدی , جواد صالحی فدردی , جعفر حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حافظه کاری هیجانی بر کنترل شناختی افراد دارای نشانه‌های اضطراب صفت بالا بود. روش: شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل فعال بود. بدین منظور 28 نفر از دانشجویان دارای نمره بالا اضطراب صفت دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به نمونه‌گیری در دسترس و داوطلبانه با استفاده از پرسشنامه اضطراب صفت- حالت اشپیل برگر انتخاب و پس از همتا سازی به صورت تصادفی، 14 نفر در گروه آزمایش و 14 نفر در گروه کنترل گمارده شدند. به‌ منظور اندازه‌گیری کنترل شناختی از آزمون استروپ رنگ-واژه استفاده شد. جهت آموزش حافظه کاری هیجانی برای گروه آزمایش از نرم‌افزار آموزش حافظه کاری هیجانی و در گروه کنترل فعال نیز از نرم‌افزار تطبیق اشکال استفاده گردید. تجزیه ‌و تحلیل نتایج نیز با شاخص‌های آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تی همبسته انجام شد. یافته‌ها: بین گروه آزمایش (که تحت آموزش حافظه کاری هیجانی قرارگرفته بودند) در مقایسه با گروه کنترل فعال (که از برنامه تطبیق اشکال استفاده می‌کردند) در مؤلفه‌های کنترل شناختی شامل زمان واکنش همخوان، زمان واکنش ناهمخوان و نمره تداخل تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: آموزش حافظه کاری هیجانی بر افزایش توانایی کنترل شناختی افراد دارای اضطراب صفت بالا تأثیر مثبت دارد

کلمات کلیدی

, اضطراب صفت, کنترل شناختی, حافظه کاری هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057794,
author = {کردتمینی, مسلم and مشهدی, علی and صالحی فدردی, جواد and جعفر حسنی},
title = {تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {4},
month = {December},
issn = {2345-5780},
pages = {30--40},
numpages = {10},
keywords = {اضطراب صفت، کنترل شناختی، حافظه کاری هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تقویت حافظه فعال هیجانی بر بهبود کنترل شناختی افراد با اضطراب صفت بالا
%A کردتمینی, مسلم
%A مشهدی, علی
%A صالحی فدردی, جواد
%A جعفر حسنی
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2015

[Download]