شخصیت و تفاوت های فردی, دوره (4), شماره (10), سال (2016-3) , صفحات (49-64)

عنوان : ( مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادی )

نویسندگان: مصطفی نجمی , علی مشهدی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی , رضا نظام پور , حامد غفاریان مسلمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: ازاین پژوهش مقایسه هوش معنوی و طرحواره اولیه ناسازگار درافراد مجرم سابقه دار، مجرم با بزه اولیه وافراد عادی در جهت بررسی رابطه ی این دو متغیردرسه گروه است. مواد وروش ها: طرح این مطالعه در مقوله علی - مقایسه ای قرار می گیرد.نمونه ها شامل 35 نفر مجرم سابقه دار،35 نفر مجرم با بزه اولیه و 35 نفر از افراد عادی (بدون سابقه کیفری) که به صورت در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات، آزمودنی ها پرسشنامه های فرم کوتاه طرحواره یانگ و هوش معنوی 29 سوالی را تکمیل کردند. یافته ها: در حوزه بریدگی و طرد و عملکرد مختل افراد مجرم با بزه اولیه نمرات بیشتری نسبت به مجرمان سابقه دار وافراد عادی کسب کردند و همچنین نمرات مجرمان سابقه دار از افراد عادی بیشتر بود. در حوزه محدودیت مختل نمرات مجرمان سابقه دار از افراد بزهکار اولیه و افراد عادی بیشتر بوده است.در زیر مقیاس های ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی هیچ تفاوت معنی داری بین گروه ها دیده نشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مجرمان از سطوح بالای طرحواره ناسازگار اولیه رنج می برند وافراد مجرم با بزه اولیه طرحواره ناسازگار بیشتری در حوزه بریدگی وطرد داشتند و هوش معنوی بین سه گروه نیز تفاوت معناداری نداشت.

کلمات کلیدی

, هوش معنوی, طرحواره های اولیه ناسازگار, مجرمان سابقه دار , مجرمان بدون سابقه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057796,
author = {نجمی, مصطفی and مشهدی, علی and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی and نظام پور, رضا and غفاریان مسلمی, حامد},
title = {مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادی},
journal = {شخصیت و تفاوت های فردی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {10},
month = {March},
issn = {2383-370X},
pages = {49--64},
numpages = {15},
keywords = {هوش معنوی،طرحواره های اولیه ناسازگار، مجرمان سابقه دار ، مجرمان بدون سابقه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه هوش معنوی و طرح واره های ناسازگار اولیه بین مجرمان سابقه دار، بدون سابقه و افراد عادی
%A نجمی, مصطفی
%A مشهدی, علی
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%A نظام پور, رضا
%A غفاریان مسلمی, حامد
%J شخصیت و تفاوت های فردی
%@ 2383-370X
%D 2016

[Download]