اساس, دوره (17), شماره (41), سال (2016-7) , صفحات (6-18)

عنوان : ( بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی )

نویسندگان: حسینعلی رهدار , منصور قلعه نوی , محمدرضا اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه شناخت رفتار مصالح در مدل‌سازی‌ها و ارزیابی رفتار غیرخطی سازه‌ها بسیار مهم است، پدیده سخت شدگی کششی به‌ عنوان پارامتری مهم در رفتار اعضای بتنی مسلح در این زمینه بسیار تأثیرگذار است. در عضو بتن مسلح، بتن در فاصله بین دو ترک، تغییر طول میلگرد را مقید کرده و باعث می‌شود میلگرد عضو بتنی نسبت به میلگرد تنها کرنش کمتری نشان دهد. این پدیده موجب تغییر رفتار عضو می‌گردد. در این پژوهش روش آزمایشگاهی برای بررسی اثر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار کششی اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی استفاده‌شده است. ازآنجایی‌که پدیده سخت شدگی کششی به عواملی نظیر ابعاد عضو، نسبت تسلیح، قطر میلگردها و ویژگی مواد وابسته است، نمونه‌های بتن مسلح با مقطع دایره‌ای تسلیح شده با یک میلگرد فولادی به قطر ۱۲ یا ۱۶ میلی‌متر از دو نوع A3,A2 در مرکز نمونه، مورد آزمایش قرارگرفته و تأثیر نوع میلگرد ، نسبت تسلیح و نسبت c/d بر رفتار سخت‌شدگی کششی بتن فوق توانمند ارزیابی شده است. نتایج نشان می¬دهد افزایش c/d در همه نمونه‌ها باعث افزایش سختی اولیه تا قبل از مرحله آغاز ترک در بتن می‌شود. همچنین اثر سخت‌شدگی کششی با تغییر نوع میلگرد تغییر چندانی نمی‌کند. در بخش پایانی در مورد نحوه توزیع، فاصله و رفتار ترک‌های ایجاد شده بحث گردیده است.

کلمات کلیدی

, بتن فوق توانمند, تسلیح, سخت شدگی کششی, عضو بتن مسلح, ترک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057798,
author = {رهدار, حسینعلی and قلعه نوی, منصور and اصفهانی, محمدرضا},
title = {بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی},
journal = {اساس},
year = {2016},
volume = {17},
number = {41},
month = {July},
issn = {2008-7721},
pages = {6--18},
numpages = {12},
keywords = {بتن فوق توانمند، تسلیح، سخت شدگی کششی، عضو بتن مسلح، ترک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر سخت شدگی کششی بتن فوق توانمند بر رفتار اعضای بتنی مسلح با میلگرد فولادی
%A رهدار, حسینعلی
%A قلعه نوی, منصور
%A اصفهانی, محمدرضا
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2016

[Download]