نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم , 2016-02-19

عنوان : ( اثر سطوح کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد وسمه (Indigofera tinctoria L.) )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه معلم بنهنگی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور مطالعه تأثیر سطوح کود دامی بر اجزای عملکرد و عملکرد گیاه دارویی وسمه، آزمایشی به صورت طرح بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 94-1393 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج سطح کود دامی از نوع کود گاوی پوسیده (صفر، 10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) بود. صفات مورد بررسی شامل تعداد شاخه جانبی در بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد بذر در بوته، وزن دانه، عملکرد برگ و عملکرد ساقه وسمه بود. نتایج نشان داد که اثر سطوح کود دامی بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی¬دار (01/0p≤) بود. با افزایش مقدار کود دامی از صفر تا 30 تن در هکتار عملکرد برگ و ساقه افزایش یافت. به طوری که حداکثر عملکرد برگ و ساقه در تیمار 30 تن کود دامی در هکتار به ترتیب برابر با 39/244 و 44/402 گرم بر متر مربع بدست آمد و حداقل عملکرد برگ و ساقه به شاهد به ترتیب برابر با مقدار 72/178و 49/292 گرم بر متر مربع اختصاص داشت. افزایش مصرف کود دامی با افزایش فراهمی عناصر غذایی و بهبود خصوصیات خاک رشد و عملکرد را افزایش داد

کلمات کلیدی

, کود دامی, گیاه دارویی, عملکرد, وسمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057815,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and معلم بنهنگی, فاطمه and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {اثر سطوح کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد وسمه (Indigofera tinctoria L.)},
booktitle = {نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کود دامی، گیاه دارویی، عملکرد، وسمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سطوح کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد وسمه (Indigofera tinctoria L.)
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A معلم بنهنگی, فاطمه
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم
%D 2016

[Download]