نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده )

نویسندگان: سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , عاطفه قلیزادگان احسان آباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی و وزن¬ غده بر رشد و عملکرد دانه و اسانس زیره سیاه، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک¬های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد طی سه سال زراعی 92-1391، 93-1392 و 94-1393 اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح کود دامی از نوع گاوی (صفر، 10، 20، 30 و 40 تن در هکتار) و سه وزن غده (کمتر از 2، 2 تا 4 و بیشتر از 4 گرم) بودند. نتایج نشان داد که اثر سطوح کود دامی و وزن غده بر عملکرد بذر و اسانس و قطر تاج پوشش زیره سیاه معنی¬دار بود. بالاترین عملکرد بذر و اسانس برای مصرف 40 تن کود دامی به ترتیب با 2/333 و 79/29 گرم بر متر مربع بدست آمد. با افزایش وزن غده از کمتر از 2 گرم به بیش از 4 گرم، عملکرد اسانس 57 درصد افزایش یافت. به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف کود دامی و کاشت غده¬های درشت¬تر موجب بهبود رشد و عملکرد زیره سیاه گردید.

کلمات کلیدی

, خصوصیات خاک, ذخیره غذایی, کود آلی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057816,
author = {خرم دل, سرور and رضوانی مقدم, پرویز and هوشمند, مینا and قلیزادگان احسان آباد, عاطفه},
title = {ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {خصوصیات خاک، ذخیره غذایی، کود آلی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده
%A خرم دل, سرور
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A هوشمند, مینا
%A قلیزادگان احسان آباد, عاطفه
%J نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2016

[Download]