برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (6), شماره (23), سال (2016-12) , صفحات (113-128)

عنوان : ( بررسی پیامدهای فعالیت غیر رسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهی : منطقه دهشیخ و سیگار شهرستان لامرد) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , محبوبه نامدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورود هر نوع فعالیت اقتصادی جدید در مناطق روستایی، تأثیراتی بر ابعاد اقتصادی،‌ اجتماعی،‌ فرهنگی، فضایی و کالبدی آن جامعه خواهد داشت و به اشکال مختلف در دگرگونی ساختار اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً ساختار و کارکرد فضایی مکان‌ها مؤثر خواهد بود. فعالیت تجارت غیرقانونی نیز به‌عنوان یک پدیده اقتصادی، به شکل‌گیری سازمان فضایی و چشم‌انداز خاص جغرافیائی در روستاهای موجد این فعالیت منجر شده‌ و درعین‌حال تأثیراتی را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعات روستایی بر جای گذاشته ‌است. هدف پژوهش حاضر شناخت و تشریح آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ایجادشده از گسترش فعالیت اقتصاد غیررسمی و بازتاب آن بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی واقع در منطقه تجاری ده شیخ شهرستان لامرد است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورداستفاده توصیفی – تحلیلی بوده است و برای گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی(مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استفاده‌شده است. حجم نمونه موردمطالعه منتج از فرمول کوکران، شامل156 خانوار می‌باشد که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های توصیفی و استنباطی( همبستگی اسپیرمن، کی – دو، فریدمن و تحلیل عاملی) استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فعالیت غیررسمی کالاهای وارداتی، در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاهای منطقه موردمطالعه اثر معناداری داشته است. به‌گونه‌ای که زمینه‌های اشتغال و کسب درآمد بالای را در منطقه ایجاد نموده است. همچنین طبق آزمون تحلیل عاملی و فریدمن بیشترین میزان اثرگذاری این نوع از فعالیت ها به ترتیب در بحث اثرات اقتصادی، کالبدی و اجتماعی بوده است.

کلمات کلیدی

اقتصاد غیررسمی؛ اشتغال روستایی؛ کالاهای وارداتی؛ روستاهای ده شیخ و سیگار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057819,
author = {عنابستانی, علی اکبر and نامدار, محبوبه},
title = {بررسی پیامدهای فعالیت غیر رسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهی : منطقه دهشیخ و سیگار شهرستان لامرد)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2016},
volume = {6},
number = {23},
month = {December},
issn = {2251-6735},
pages = {113--128},
numpages = {15},
keywords = {اقتصاد غیررسمی؛ اشتغال روستایی؛ کالاهای وارداتی؛ روستاهای ده شیخ و سیگار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پیامدهای فعالیت غیر رسمی (کالاهای وارداتی) روستاییان بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد پژوهی : منطقه دهشیخ و سیگار شهرستان لامرد)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A نامدار, محبوبه
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2016

[Download]