دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , 2016-07-31

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی )

نویسندگان: زهرا محمدزاده , پروانه ابریشم چی , مهدی راستگو , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دگرآسیبی، در راستای کنترل علفهای هرز، به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست در نظر گرفته میشود. در پژوهش حاضر، پاسخ بیوتیپهای حساس و مقاوم به علفکشهای بازدارنده آنزیم استیلکوآنزیمآکربوکسیلاز ) ACCase ( یولاف وحشی ) Avena ludoviciana Durieu. ( و نیز یولاف زراعی ) Avena sativa L. (، نسبت به بقایای اندامهای هوایی گیاه برازمبل ) Karel. Perovskia abrotanoides ) مورد بررسی قرار گرفت. یک آزمایش گلدانی که در آن گلدان های پلاستیکی نیم کیلویی به عنوان واحدهای آزمایشی در نظر گرفته شدند، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار به اجرا درآمد و تاثیر بقایای اندامهای هوایی گیاه برازمبل در پنج 4 ،2 ،1 ، سطح ) 0 و 8 درصد وزنی/ وزنی( بر سه گونه یولاف )یولاف زراعی، یولاف وحشی حساس و یولاف وحشی مقاوم به علف کش( مطالعه شد. ابتدا گلدانها با ماسه شسته شده، پر شدند و با درصدهای وزنی مشخص بقایای اندام های هوایی گیاه برازمبل مخلوط گردیدند. آبیاری به مدت ده روز به صورت روزانه انجام شد تا بقایای گیاه برازمبل پوسیده و آللوکمیکالهای موجود در آن آزاد شوند. سپس بذور جوانه زده سه گونه یولاف مورد بررسی، در گلدانها کشت شدند. گیاهان پس از یک ماه برداشت و بخش هوایی و ریشه آنان از یکدیگر تفکیک و برخی از شاخصهای رشد مانند ارتفاع بخش هوایی، مجموع طول ریشهها و مجموع سطح برگ اندازه گیری شدند. اضافه کردن بقایای پودر شدهی اندام هایهوایی گیاه برازمبل به خاک گلدان ها به میزان 8 درصد، سبب کاهش ارتفاع بخش هوایی گیاهان مورد بررسی به طرز معنی دار نسبت به شاهد شد ) (p<0.01 . بیشترین کاهش در ارتفاع گیاه نسبت به شاهد ) 33 درصد( مربوط به یولاف زراعی بود. تیمار بقایای اندام های هوایی برازمبل حتی در کمترین مقدار ) 1 درصد(، به شدت مجموع طول ریشههای یولاف زراعی را تحت تاثیر قرار داد و موجب کاهش آن شد. تاثیر بازدارندگی بقایای گیاه برازمبل بر مجموع سطح برگ بیوتیپهای حساس و مقاوم به علف کش یولاف وحشی بیشتر از تاثیر آنان بر یولاف زراعی بود. بنابراین به منظور استفاده از بقایای اندامهای هوایی برازمبل به عنوان یک روش کنترل بیولوژیک علف هرز یولاف وحشی، باید پژوهشهای بیشتری انجام شود.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, بقایای اندام های هوایی, Karel. Perovskia abrotanoides , یولاف, علفکش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057828,
author = {محمدزاده, زهرا and ابریشم چی, پروانه and راستگو, مهدی and گنجعلی, علی},
title = {بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار},
year = {2016},
location = {همدان, ايران},
keywords = {دگرآسیبی، بقایای اندام های هوایی، Karel. Perovskia abrotanoides ، یولاف، علفکش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده از بقایای )مالچ( گیاه برازمبل بر کنترل رشد علفهای هرز حساس و مقاوم به علفکش یولاف وحشی
%A محمدزاده, زهرا
%A ابریشم چی, پروانه
%A راستگو, مهدی
%A گنجعلی, علی
%J دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
%D 2016

[Download]