پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (29), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (37-49)

عنوان : ( امکان سنجی اختلاط علف کش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum) )

نویسندگان: مسعود کارگر , رضا قربانی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اختلاط علف کش¬های مورد استفاده در گندم، دو آزمایش در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد انجام شد. در آزمایش گلخانه¬ای، اثرات تیمارهای خالص و مخلوط علف کش های مزوسولفورون+یدوسولفورون با توفوردی+ام¬سی¬پی¬ای بر روی خردل وحشی به عنوان گونه محک پهن برگ در قالب طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل و با 4 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش مزرعه¬ای نیز در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی و با 3 تکرار در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. بر اساس نتایج آزمایش گلخانه ای اختلاط علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون با توفوردی+ام¬سی¬پی¬ای بر روی خردل وحشی دارای اثر هم¬افزایی بود که بیشترین شدت اثر در کاهش وزن خشک خردل وحشی مربوط به نسبت 100: 0 مزوسولفورون+یدوسولفورون: توفوردی+ام¬سی¬پی¬ای با 13/2 =ED50 بود که مقدار مصرف علف کش 37 درصد نسبت به کمترین شدت اثر با 37/3 =ED50 کاهش یافت. تجزیه واریانس آزمایش مزرعه¬ای نشان داد که بین تیمارهای بکار برده شده اختلاف معنی¬داری در تمامی پارامترهای اندازه¬گیری شده در تمامی علف¬های هرز پهن برگ (خردل وحشی، خاکشیر و شاهتره) مشاهده شد. همچنین نتایج مزرعه ای، نتایج گلخانه ای را تایید می کرد. برای مثال بیشترین تأثیر بر روی پارامترهای درصد کنترل، درصد کاهش تراکم و درصد کاهش زیست توده در خردل وحشی مربوط به تیمار خالص علف کش مزوسولفورون+یدوسولفورون به ترتیب با مقادیر 100، 48/97 و 61/93 درصد بود. علاوه براین نتایج عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد تعداد پنجه بارور عملکرد دانه کل و عملکرد بیولوژیک در سطح 5 درصد معنی¬دار شد که به مانند نتایج گلخانه ای بیشترین تأثیر و کمترین تأثیر در بین تیمارهای علفکشی مربوط به تیمار مزوسولفورون+یدوسولفورون و توفوردی+ام¬سی¬پی¬ای بصورت خالص بود. از کاربرد مخلوط این دو علف کش می توان به منظور افزایش کارایی در علف کش توفوردی+ام¬سی¬پی¬ای و به تاخیر انداختن مقاومت علف های هرز به ویژه نسبت به مزوسولفورون+یدوسولفورون استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, اثر افزایشی, اثر هم¬افزایی, اثر هم¬کاهی, اختلاط علف کش¬ها, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057829,
author = {کارگر, مسعود and قربانی, رضا and راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی},
title = {امکان سنجی اختلاط علف کش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum)},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {29},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {37--49},
numpages = {12},
keywords = {اثر افزایشی، اثر هم¬افزایی، اثر هم¬کاهی، اختلاط علف کش¬ها، گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T امکان سنجی اختلاط علف کش های خانواده سولفونیل اوره و شبه اکسین برای کنترل علف های هرز پهن برگ گندم (Triticum aestivum)
%A کارگر, مسعود
%A قربانی, رضا
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2016

[Download]