علوم باغبانی, دوره (29), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (443-450)

عنوان : ( بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک )

نویسندگان: رسول نجیب , محمد فارسی , امین میرشمسی کاخکی , سعیدرضا وصال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

و خرم U. S. Agriseed ، به منظور بررسی پاسخ به آندروژنز و القاء کالوس از کشت بساک گوجه فرنگی، چهار رقم به نام های موبیل هلند، بیکر 2 میلی متری -7/ انتخاب شدند. جهت تعیین مرحله مناسب توسعه میکروسپور برای کشت بساک بررسی های سیتولوژیکی در اندازه های مختلف طولی 9 4 میلی متر بدلیل داشتن -4/ جوانه های گل انجام شد. برمبنای مطالعات سیتولوژیکی در هر چهار رقم مورد آزمایش، جوانه های گل با اندازه طولی 9 0/ بالاترین فراوانی میکروسپورهای مرحله میوز تا اواسط مرحله تک هسته ای، جهت کشت انتخاب شدند. جهت پیش تیمار از محلول کلشی سین 025 و 1 میلی گرم بر لیتر IAA حاوی 2 میلی گرم بر لیتر MS درصد در 4 درجه سانتی گراد به مدت 48 ساعت استفاده شد. سپس بساک ها در محیط کشت 2 کشت شدند. روند تغییرات در فراوانی القاء کالوس و ضخامت کالوس ها در طی هشت هفته ثبت شد . نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که ip دو رقم موبیل هلند و خرم پتانسیل نسبتا .(P < 0/ ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر فراوانی نسبی القاء کالوس با هم اختلاف معنی داری دارند ( 0001 بالایی برای پاسخ به آندروژنز از طریق کشت بساک نشان دادند. به نظر می رسد با بهبود شرایط فیزیولوژیکی جهت رشد گیاه مادری و بهینه سازی ترکیبات محیط کشت در آزمایشات بعدی بتوان در زمینه تولید گیاهان هاپلویید در این دو رقم گوجه فرنگی به پیشرفت هایی دست پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, القاء کالوس, ژنوتیپ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057830,
author = {نجیب, رسول and فارسی, محمد and میرشمسی کاخکی, امین and وصال, سعیدرضا},
title = {بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {443--450},
numpages = {7},
keywords = {القاء کالوس، ژنوتیپ، هاپلویید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قابلیت آندروژنز و کالوس زایی در چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به وسیله کشت بساک
%A نجیب, رسول
%A فارسی, محمد
%A میرشمسی کاخکی, امین
%A وصال, سعیدرضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]