علوم باغبانی, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (88-92)

عنوان : ( تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی )

نویسندگان: مسعود عظیمی , مجید عزیزی ارانی , محمد فارسی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر ضایعات مختلف کشاورزی همراه با تراشه چوب بر برخی ویژگ یهای فیزیولوژیکی و پل ی ساکارید میوه قارچ دارویی ریشی انجام شد. ضایعات کشاورزی شامل تفال ه سیاه دانه، تفاله چای، تفاله فندق، تفاله نارگیل، تفاله بادام و تفاله کنجد بودند و با دو نوع سبوس (گندم و برنج) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار مقایسه شد. نتیجه های تجزیه واریانس نشان داد که نوع ضایعات کشاورزی استفاده شده بر سرعت رشد میسلیوم، وزن تر، وزن خشک و عملکرد زیستی قارچ ریشی در سطح 1 درصد معنی دار است. بیشترین سرعت رشد میسلیوم 1 روز تا پر شدن بستر از میسلیوم ) و / 15 و 33 /33 ،16/67 ،15/ بدون اختلاف معنی دار مربوط به تفاله های چای، فندق، نارگیل و بادام (به ترتیب 33 30 روز تا پر شدن بستر از میسلیوم) بود. تیمار تفاله بادام بیشترین وزن تر ( 31 گرم ) و تیمار / کمترین سرعت رشد میسلیوم در تیمار تفاله سیاه دانه ( 33 3/ 6 گرم) و کمترین وزن خشک در تیمار تفاله نارگیل ( 75 / 15 گرم) را داشت. بالاترین وزن خشک در تفاله بادام ( 51 / تفاله نارگیل کمترین وزن تر ( 74 7 درصد) و تیمار تفاله های سیاه دانه، چای، فندق و نارگیل بدون اختلاف معنی دار کمترین / گرم) دیده شد. تیمار تفاله بادام بیشترین عملکرد زیستی( 75عملکرد زیستی را داشتند.

کلمات کلیدی

, پسماند کشاورزی, قارچ دارویی, مواد موثره, عملکرد زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057833,
author = {عظیمی, مسعود and عزیزی ارانی, مجید and فارسی, محمد and نعمتی, سیدحسین},
title = {تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {88--92},
numpages = {4},
keywords = {پسماند کشاورزی، قارچ دارویی، مواد موثره، عملکرد زیستی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی
%A عظیمی, مسعود
%A عزیزی ارانی, مجید
%A فارسی, محمد
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2016

[Download]