اندیشه مدیریت راهبردی, دوره (11), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (171-200)

عنوان : ( واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره) )

نویسندگان: سمیراء پور , سعید مرتضوی , محمد مهرآیین , غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارکنان با ادراک از رفتار مدیران، نحوه رفتار خود را تنظیم می¬کنند. از طرفی، فهم ماهیت ادراک کارکنان از رفتار مدیران منبع بی¬بدیلی برای مدیران به شمار می¬آید زیرا از این طریق می¬توانند به بهبود رفتار خود کمک کنند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف کشف و فهم مؤلفه¬های رفتاری مدیران که تقویت¬کننده رفتارهای فرانقش مددکاران در کمیته امداد امام خمینی(ره) می¬باشد و با استفاده از روش کلایزی و استراتژی پدیدارشناسی انجام شده است. به منظور دستیابی به داده¬های کیفی از نمونه¬گیری هدفمند بهره گرفته شد. این داده¬ها از طریق مصاحبه¬های نیمه ساختاریافته¬ با 31 نفر از مددکاران تا رسیدن به اشباع نظری حاصل گردید و با استفاده از مراحل هفت¬گانه روش کلایزی مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت، 9 مضمون استخراج شد که رفتارهای حمایت¬گرایانه مدیر از اولویت بالاتری نسبت به سایر مضامین برخوردار بود. به منظور اعتبارسنجی داده¬های کیفی علاوه بر مرحله نهایی روش کلایزی، از معیارهای گوبا و لینکلن نیز استفاده شد. به جز مضامین احصاء شده مشخص گردید که افراد فقط از رفتار مثبت مدیرانشان تحت تاثیر قرار نمی¬گیرند بلکه گاهی به واسطه خودمدیریتی که در افراد وجود دارد و یا آرمان¬ها و اعتقاداتی که دارند رفتارهای فرانقش در آنان بروز می¬کند. یافته¬های حاصله در تحقیق حاضر ضمن کمک به توسعه و پیاده¬سازی برنامه¬های بهبود مدیریت، می¬تواند به ارتقاء عملکرد کاری و رفتارهای فرانقش مددکاران در ارتباط با مددجویان این نهاد یاری رساند.

کلمات کلیدی

, مؤلفه¬های رفتاری, ادراک, رفتار فرانقش, کلایزی, کمیته امداد امام خمینی(ره).
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057842,
author = {پور, سمیراء and مرتضوی, سعید and مهرآیین, محمد and ملک زاده, غلامرضا},
title = {واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)},
journal = {اندیشه مدیریت راهبردی},
year = {2017},
volume = {11},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-0751},
pages = {171--200},
numpages = {29},
keywords = {مؤلفه¬های رفتاری، ادراک، رفتار فرانقش، کلایزی، کمیته امداد امام خمینی(ره).},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی مؤلفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)
%A پور, سمیراء
%A مرتضوی, سعید
%A مهرآیین, محمد
%A ملک زاده, غلامرضا
%J اندیشه مدیریت راهبردی
%@ 2008-0751
%D 2017

[Download]