مطالعات رفتار سازمانی, دوره (2), شماره (18), سال (2016-9) , صفحات (51-84)

عنوان : ( بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور) )

نویسندگان: زهرا قربانی جاجرم , غلامرضا ملک زاده , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وآوری در دنیای رقابتی نه تنها برای رشد سازمان‌ها، بلکه برای بقای آن‌ها ضرورتی انکار ناپذیراست. سازمان‌های امروزی به نوآوری های سریع و مداوم در محصولات، خدمات، فناوری و فرآیندها نیاز دارند و سازمانی که نمی‌تواند به طور مستمر محصولات و خدمات نوآورانه به بازار عرضه کند، محکوم به شکست خواهد بود. دانشگاه ها نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نهادهای اجتماعی از این قاعده مستثنی نیستند و رفتارهای نوآورانه کارکنان و مدیران، اهمیتی اساسی در موفقیت آن ها دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رفتار نوآورانه مدیران با توجه به نقش میانجی گر سبک‌های تصمیم گیری عقلایی و شهودی است. برای دستیابی به این هدف، نمونه ای از مدیران یکی از دانشگاه های کشور، انتخاب و مورد پیمایش قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش 107 نفر از مدیران ستادی، دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های این دانشگاه هستند. داده های گردآوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که هوش هیجانی بر رفتار نوآورانه مدیران تأثیر مثبت و معنادار دارد و بر سبک تصمیم گیری شهودی آن ها تأثیرگذار است اما از طریق سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی و شهودی، بر رفتار نوآورانه آنان اثر نمی گذارد.

کلمات کلیدی

تصمیم‌گیری شهودی؛ تصمیم‌گیری عقلایی؛ رفتار نوآورانه؛ سبک های تصمیم‌گیری؛ هوش هیجانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057843,
author = {قربانی جاجرم, زهرا and ملک زاده, غلامرضا and خوراکیان, علیرضا},
title = {بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور)},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {18},
month = {September},
issn = {2322-1518},
pages = {51--84},
numpages = {33},
keywords = {تصمیم‌گیری شهودی؛ تصمیم‌گیری عقلایی؛ رفتار نوآورانه؛ سبک های تصمیم‌گیری؛ هوش هیجانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش میانجی گری سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی مدیران بر رابطه ی هوش هیجانی و رفتارهای نوآورانه (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های کشور)
%A قربانی جاجرم, زهرا
%A ملک زاده, غلامرضا
%A خوراکیان, علیرضا
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2016

[Download]