مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (7), شماره (26), سال (2016-9) , صفحات (233-248)

عنوان : ( تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد) )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی , یاشار مرادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه سازمانها در محیطی سرشار از پیچیدگی، تغییر و ظهور رویدادهای غیر قابل پیشبینی فعالیت مینمایند؛ بطوریکه تحولات فناورانه در عرضه کالاها و خدمات، پایهریزی ساختارهای سازمانی جدید، روشهای جدید رقابت، فروش محصولات و خدمات با شیوههای منحصر بفرد، نشاندهنده اهمیت برنامه‌ریزی تیم مدیریت ارشد در یک سازمان، در راستای کسب موفقیت‌های روز‌افزون می‌باشد. لذا مشخصه‌ای که در این بین بیش از گذشته حائز اهمیت است، تاب‌آوری تیم مدیریت ارشد از دو بعد اعتقادات کا‌ر‌آمد و قابلیت تطبیق‌پذیری در برابر اتفافات گوناگون محیطی می‌باشد. لذا در این تحقیق تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر تاب‌آوری آنان در بین 500 واحد فعال مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد، به عنوان جامعه آماری، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل نمونه آماری مشتمل بر 185 سازمان و با استفاده از مدل معادلات ساختاری، نشان داد که مدل آزمون شده از برازش خوبی نسبت به داده‌ها برخوردار است و ضمن تایید تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر اعتقادات کارآمد تاب‌آوری و ظرفیت تطبیق‌پذیری تاب‌آوری، هم سو با مبانی نظری و مطالعات گذشته در این زمینه نیز می‌باشد.

کلمات کلیدی

, باورهای کارآمد, تاب آوری, تعامل, تیم مدیریت ارشد, ظرفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057844,
author = {رحیم نیا , فریبرز and ناظمی, شمس الدین and مرادیان, یاشار},
title = {تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2228-6853},
pages = {233--248},
numpages = {15},
keywords = {باورهای کارآمد، تاب آوری، تعامل، تیم مدیریت ارشد، ظرفیت تطبیق‌پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تعامل تیم مدیریت ارشد بر ابعاد تاب‌آوری آنان (مورد مطالعه: شهرک صنعتی توس مشهد)
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرادیان, یاشار
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2016

[Download]