1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23

عنوان : ( بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری )

نویسندگان: الهام سعیدی پویا , علی تهرانی فر , علی گزنچیان , فاطمه کاظمی , محمود شور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی قابلیت جایگزینی چمن در فضاهای سبز شهری با گیاه پوششی شبدر سفید، آزمایشی در قالب بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار نوع گیاه پوششی (چمن لولیوم پرنه، فستوکا اروندیناسه، اسپورت تجاری در مقایسه با شبدر سفید)میباشد. صفات کیفی از جمله رنگ و کیفیت بصری و صفات رشدی درصد سبز شدن، ارتفاع، وزن تر و خشک گیاهان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمار گیاه پوششی بر روی صفات درصد سبز شدن، ارتفاع، رنگ و وزن تر و خشک در سطح احتمال 1 درصد و بر روی کیفیت بصری در سطح 5 درصد معنا دار شد. در بین گیاهان مورد مطالعه بیشترین درصد سبز شدن پس از سپری شدن 25 روز از کشت به ترتیب متعلق به لولیوم پرنه> فستوکا اروندیناسه> اسپورت تجاری> شبدر سفید بود. همچنین از نظر رنگ لولیوم و فستوکا بالاترین کیفیت رنگ را از نظر به خود اختصاص دادند. در مورد سرعت رشد گیاهان از نظر ارتفاع و وزن تر و خشک، به ترتیب بیشترین ارتفاع NTEP مربوط به اسپورت> لولیوم> فستوکا> شبدر، در مورد وزن ترو خشک در هر دو به ترتیب بیشترین وزن مربوط به لولیوم> اسپورت> فستوکا> و شبدر سفید میباشد. البته این امر حائز اهمیت است که قدرت و سرعت رشدی بالا در چمن منجر به افزایش هزینههای مدیریتی از جمله سرزنی میشود. در واقع استفاده از ارقامکند رشد باعث کاهش هزینه های آبیاری، کوددهی و سرزنی میگردد که بسیار مقرون به صرفهتر است. که در این بین شبدر با توجه به سرعت رشدی کند آن، یکی از بهترین گزینه ها در جهت تعدیل کاهش هزینه های سرزنی نسبت به سایر چمن ها ارزیابی شد.

کلمات کلیدی

, اسپورت, شبدر, فستوکا, کیفیت, لولیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057847,
author = {سعیدی پویا, الهام and تهرانی فر, علی and علی گزنچیان and کاظمی, فاطمه and شور, محمود},
title = {بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری},
booktitle = {1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اسپورت، شبدر، فستوکا، کیفیت، لولیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فاکتورهای رشدی و زیبایی شناسی گیاه پوششی شبدر سفید در مقایسه با چمن های مختلف جهت کاربرد در فضاهای سبز شهری
%A سعیدی پویا, الهام
%A تهرانی فر, علی
%A علی گزنچیان
%A کاظمی, فاطمه
%A شور, محمود
%J 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress
%D 2016

[Download]