1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23

عنوان : ( توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران )

نویسندگان: نوید وحدتی مشهدیان , علی تهرانی فر , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دمای هوا در شهرها به دلیل رخداد پدیده جزیره گرمایی و تغییر اقلیمی اجتناب ناپذیر به طور پیوسته رو به افزایش است و بدین ترتیب مشکلاتی مانند کمبود انرژی در شهرها و برهم زدن شرایط آرامش را ایجاد نموده است. بامهای سبز در بین راه های پیشنهادی بسیار کارا نشان دادهاند. این تحقیق به بررسی عملکرد ذخیره انرژی (تغییرات دمایی) در یک بام سبز با پوشش های گیاهی متنوع در ایران و شهر مشهد پرداخته است. 9 گونه گیاهی از سه دسته مهمی که معمولا در بام سبز به کار میروند Agropyron cristatum, Festuca aurundinaceae, Festuca ovina, Potentila sp., Frankinia thymifolia, ) گزینش و تغییرات دمایی در 4 فصل متوالی (Vinca minor, Sedum acre, Sedum spurium, Carpobrotus edulis (پاییز، زمستان، بهار و تابستان) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به 4 تکرار ثبت گردید. یک واحد آزمایشی بدون پوشش گیاهی (بام بدون پوشش) نیز به عنوان تیمار شاهد در نظر گرفته شد. دماسنجهای کوچک دستی برای اندازه گیری دما در هر مطابق پیش بینی، گیاهان با .(p< جعبه قرار داده شد. نتایج اختلاف معنیدار بین بام سبز و بام بدون پوشش را نشان داد ( 0.01 اندازه بزرگتر و وزن زیست توده بالاتر درجه حرارت را با ثبات بیشتری نگهداشت و به ترتیب دماهای بالاتر و پایینتر کمتری در فصول گرم و سرد سال در آنها مشاهده گردید. آسایش دمایی و کاهش مصرف انرژی میتواند با استفاده از بام سبز در سطح گسترده برای نیازهای رو به فزونی شهرها و جمعیت شهروندی، تامین گردد.

کلمات کلیدی

, بام سبز, تغییرات فصلی, تغییرات دما, تنوع گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057848,
author = {وحدتی مشهدیان, نوید and تهرانی فر, علی and کاظمی, فاطمه},
title = {توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران},
booktitle = {1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بام سبز، تغییرات فصلی، تغییرات دما، تنوع گیاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توانایی ذخیره انرژی بام سبز گسترده با پوشش گیاهی متفاوت در مقایسه با بام بدون پوشش در یک دوره یکساله در ایران
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A تهرانی فر, علی
%A کاظمی, فاطمه
%J 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress
%D 2016

[Download]