1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress , 2016-08-23

عنوان : ( مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روشها تامین آسایش دمایی مطلوب در نواحی گرم و خشک استفاده از پوششهای گیاهی میباشد. به منظور ارزیابی و شبیهسازی اثر انواع فضای سبز بر آسایش دمایی شهروندان در سه سایت شهری در مشهد طی گرمترین دوره سال 1391 آزمایشی انجام شد. دادههای اقلیمی، پوشش گیاهی و ساختمانی ثبت و اندازهگیری شده در این سایتها با استفاده از برنامه کامپیوتری انوایمت مدلسازی و تجزیه و تحلیل شدند. خروجیهای مدل نشان داد که ردههای سنی مختلف در محدوده یکسانی از آسایش دمای قرار داشتند اما زنان در مقایسه با مردان در شرایط مشابه در معرض تنش حرارتی بیشتری قرار به جز در سایت پارک ملت در شبیهسازیها و همچنین شرایط واقعی در محدوده تنش PMV گرفتند. شاخص آسایش حرارتی شدید قرار داشتند.

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, تنش حرارتی, شبیهسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057850,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد},
booktitle = {1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوشش گیاهی، تنش حرارتی، شبیهسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J 1st International and 2nd National Ornamental Plants Congress
%D 2016

[Download]