روش های عددی در مهندسی, دوره (36), شماره (2), سال (2018-2) , صفحات (49-62)

عنوان : ( ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای )

نویسندگان: مرتضی سالاری , علی اخترپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وابستگی سختی به سطح تنش، رفتار سخت شوندگی و اتساعی، همچنین خردشدگی، چرخش و بازتوزیع اندازه ذرات مهمترین ویژگی ها و پدیده های تغییرشکلی مصالح سنگریزه ای هستند. ورمر و دبورست مدلی الاستو پلاستیک برای شبیه سازی رفتار برشی خاک، بتن و سنگ پیشنهاد داده اند. این مقاله درصدد آن است که مدل مذکور را به شیوه ای ارتقاء دهد تا قابلیت شبیه سازی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای را داشته باشد. ارتقاء مدل بواسطه پیشنهاد توابع زاویه اتساع و اصطکاک بسیج شده جدید و نیز روابط جدیدی برای بعضی پارامترهای مدل صورت گرفته است. برای اعتبارسنجی، آزمایش های سه محوری بزرگ مقیاس انجام شده روی مصالح سنگریزه ای پوسته سد مسجد سلیمان با مدل ارتقاء یافته شبیه سازی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد مدل ورمر- دبورست ارتقاء یافته دقت بسیار مناسبی در شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای دارد

کلمات کلیدی

, مصالح سنگریزه ای, مدل رفتاری, خردشدگی ذره ای, رفتار اتساعی, رفتار سخت شوندگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057864,
author = {سالاری, مرتضی and اخترپور, علی},
title = {ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2018},
volume = {36},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-7698},
pages = {49--62},
numpages = {13},
keywords = {مصالح سنگریزه ای، مدل رفتاری، خردشدگی ذره ای، رفتار اتساعی، رفتار سخت شوندگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتقاء مدل رفتاری ورمر- دبورست به منظور شبیه سازی عددی رفتار برشی مصالح سنگریزه ای
%A سالاری, مرتضی
%A اخترپور, علی
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2018

[Download]