بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران , 2016-07-27

عنوان : ( بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا )

نویسندگان: لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه ی اخیر به تقریب غیرممکن است که در گزارش های مربوط به بهره برداری و استفاده از منابع طبیعی، مطالبی در رابطه با بحران های آب و کم آبی دیده نشود. چنین اطلاعاتی محققان و تصمیم گیرندگان مدیریت منابع آبی را بر آن داشته که در حل این معضل و مدیریت پایدار منابع آبی به دنبال چاره اندیشی باشند. اولین اقدام برای مدیریت پایدار منابع آبی، به تصویر کشیدن وضعیت موجود به گونه ای است که پرسش های مربوط به عرضه و مصرف منابع مختلف آب را نه تنها از دیدگاه مهندسی، بلکه از نظر اقتصادی پاسخگو باشد. در این راستا رویکرد حسابداری آب با روش های مختلف اجرایی آن توسط محققان پیشنهاد و اجرا شده است. در این مطالعه انواع روش های حسابداری آب از منظر شاخص های کمی برآورد شده در گزارش نهایی، بررسی، تحلیل و مقایسه شده است. بر اساس هدف های حسابداری آب در ایران، کارآمدترین روش سامانه ی حسابداری اقتصادی و زیست محیطی شناخته شده که نحوه ی پیادهسازی و اجرایی شدن آن در انتهای مطالعه ی حاضر توضیح داده شده است.

کلمات کلیدی

, سامانه ی حسابداری عمومی آب, سامانه ی حسابداری بین المللی مدیریت آب, حسابداری اقتصادی و زیست محیطی, حسابداری ردپای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057865,
author = {ابوالحسنی, لیلی and خلیلی, احسان},
title = {بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا},
booktitle = {بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سامانه ی حسابداری عمومی آب، سامانه ی حسابداری بین المللی مدیریت آب، حسابداری اقتصادی و زیست محیطی، حسابداری ردپای آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایرا
%A ابوالحسنی, لیلی
%A خلیلی, احسان
%J بررسی روش های اجرای حسابداری آب و معرفی و اجرای کارآمدترین روش در ایران
%D 2016

[Download]