به زراعی نهال و بذر, سال (2016-9)

عنوان : ( اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحان )

نویسندگان: محمد مقدم , مهدی طالبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر متقابل شوری و متیل جاسمونات بر برخی شاخص¬های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم ریحان آزمایشی گلدانی با استفاده از فاکتور تنش شوری کلرید سدیم (0، 30، 60 و90 میلی¬مولار) و محلول پاشی متیل جاسمونات (0 و 5/0 میلی¬مولار) در دو رقم تجاری (Rubi و Genove) انجام شد. صفات اندازه¬گیری شده شامل ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه، کربوهیدرات کل، پرولین، نشت الکترولیت، محتوی نسبی آب برگ، کلروفیل a، b و کل و کارتنوئید بود. نتایج نشان داد تیمار شوری کلرید سدیم بر روی تمامی صفات اندازه¬گیری شده به جز محتوی کارتنوئید تاثیر معنی¬داری داشته است. بطوریکه با افزایش سطح شوری تا 90 میلی¬مولار ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ساقه، میزان کربوهیدرات¬های کل و محتوای آب برگ در هر دو رقم کاهش یافت. در صورتی که وزن تر ریشه، میزان نشت الکترولیت، پرولین، کلروفیل a و کلروفیل کل افزایش یافت. همچنین تیمار متیل جاسمونات بر روی وزن تر ساقه، میزان کربوهیدرات کل، پرولین و کلروفیل کل در سطح احتمال 1 درصد و بر روی ارتفاع بوته، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و کلروفیل aوb در سطح احتمال 5 درصد تاثیر معنی¬داری داشت و بر روی بقیه صفات بی¬تاثیر بود. اما اثر متقابل شوری و متیل جاسمونات فقط بر روی کلروفیل a، b و کل در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شد و اثر متقابل شوری، متیل جاسمونات و رقم بر روی وزن تر ریشه، کربوهیدرات کل، کلروفیل a و کلروفیل کل در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار گردید و بر روی صفات دیگر تاثیری نداشت. بطور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که دو رقم ریحان مورد مطالعه واکنش متفاوتی به شرایط تنش شوری و کاربرد متیل جاسمونات نشان دادند. کاربرد متیل جاسمونات در شرایط تنش شوری باعث بهبود صفات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و رنگیزه¬های فتوسنتزی در ریحان شد.

کلمات کلیدی

, هورمون, کلرید سدیم, پرولین, کلروفیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057866,
author = {مقدم, محمد and طالبی, مهدی},
title = {اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحان},
journal = {به زراعی نهال و بذر},
year = {2016},
month = {September},
issn = {2008-6946},
keywords = {هورمون، کلرید سدیم، پرولین، کلروفیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شوری و متیل جاسمونات بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان رنگیزه¬های فتوسنتزی دو رقم ریحان
%A مقدم, محمد
%A طالبی, مهدی
%J به زراعی نهال و بذر
%@ 2008-6946
%D 2016

[Download]