روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, دوره (23), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (76-91)

عنوان : ( ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان )

نویسندگان: فاطمه غلامی بورنگ , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه ساخت و اعتبار یابی مقیاس اضطراب پژوهشی برای دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش: روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و نمونه پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بودند. مقیاس تهیه‌شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله‌ی اجرای مقدماتی بر روی 100 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری در دسترس و اجرای نهایی بر روی 400 نفر از دانشجویان با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای برحسب (جنسیت و رشته تحصیلی) اجرا شد. سپس داده‌ها به کمک نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تحلیل عاملی با استفاده از چرخش واریماکس تنها از یک عامل حمایت می‌کند و درنهایت 40 عبارت که بر روی هر عبارت دارای حداقل بار عاملی 30/0 بودند، انتخاب شدند. روایی مقیاس نیز از روش‌های داوری متخصصان، روایی همگرا – واگرا و تحلیل عاملی به دست آمد. روایی همگرا- واگرای ابزار از طریق مطالعه همبستگی با آزمون¬های اضطراب پنهان اشپیل برگر و عزت‌نفس کوپر اسمیت انجام شد میزان همبستگی بین عزت‌نفس و اضطراب پژوهشی 63/0- و میزان همبستگی بین اضطراب پنهان و اضطراب پژوهشی 65/0 مشاهده شد. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 87/0 و از روش باز آزمایی با یک هفته فاصله از اجرا مقدماتی 76/0 مشاهده شد. نتایج: نتایج نشان داد که مقیاس اضطراب پژوهشی از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می‌تواند به‌منظور کاربردهای تحقیقاتی و مشاوره‌ای مورداستفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, اضطراب پژوهشی, دانشجو, اعتبار یابی, ساخت آزمون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057870,
author = {غلامی بورنگ, فاطمه and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان},
journal = {روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران},
year = {2017},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-4315},
pages = {76--91},
numpages = {15},
keywords = {اضطراب پژوهشی، دانشجو، اعتبار یابی، ساخت آزمون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و اعتباریابی مقیاس اضطراب از پژوهش برای دانشجویان
%A غلامی بورنگ, فاطمه
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
%@ 1735-4315
%D 2017

[Download]