پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (113-132)

عنوان : ( بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان )

نویسندگان: نرگس اورعی , مظفر چشمه سهرابی , علی صنایعی , هادی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌های دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهر اصفهان است. روش: روش انجام پژوهش توصیفی ـ پیمایشی و جامعه آماری آن کتابخانه‌های دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1389- 1390 است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ـ طبقه ای است و تعداد 7 کتابخانه به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار گرد‌آوری داده‌ها شامل 4 پرسشنامه محقق ساخته (کارکنان فناوری اطلاعات کتابخانه، مدیران فناوری دانشگاه، کارکنان کتابخانه، و مدیران عالی کتابخانه)می‌باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میزان دسترسی و آمادگی زیرساخت فاوا، آمادگی اطلاعات، خدمات و فعالیت‌های نیازمند به فاوا، امنیت اطلاعات، آمادگی مدیریت و فرهنگ سازمانی بالاتر از حد متوسط بوده است. در حالی که، آمادگی ویژگی‌های سازمانی، ارتباط با محیط بیرونی، میزان سیاست‌ها و استراتژی‌ها و مقررات حقوقی و قانونی مربوط به فاوا، آمادگی مالی، نیروی انسانی، میزان استفاده از فاوا، بالاتر از حد متوسط نبوده است. همچنین یافته ها نشان داد تفاوت معنی‌داری میان مقدار بعدهای آمادگی الکترونیکی وجود داشت و میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه‌ها با میانگین 66/2 کمتر از حد متوسط می‌باشد. نتایج نهایی پژوهش حاکی از آن است که کتابخانه‌های دانشگاه ها و موسسه‌های آموزش عالی شهر اصفهان از آمادگی الکترونیکی لازم بر خوردار نبوده اند و نیازمند رسیدگی و توجه بیشتر در بعدهایی با آمادگی پایین هستند.

کلمات کلیدی

آمادگی الکترونیکی; کتابخانه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی; فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا); اصفهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057879,
author = {نرگس اورعی and مظفر چشمه سهرابی and علی صنایعی and جباری نوقابی, هادی},
title = {بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6344},
pages = {113--132},
numpages = {19},
keywords = {آمادگی الکترونیکی; کتابخانه دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی; فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا); اصفهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اصفهان
%A نرگس اورعی
%A مظفر چشمه سهرابی
%A علی صنایعی
%A جباری نوقابی, هادی
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2014

[Download]